Referat af generalforsamling, marts 2019

Referat af generalforsamling i Landsforeningen af Førerhundebrugere (LAF) 8. – 10. marts 2019.

 

Formand Kai Østergaard åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til de tilstedeværende.

 

Herefter orienterede Kai om som forsamlingen også har kunnet læse af indkaldelsen at der er ændret lidt i programmet i forhold til tidligere år, idet der i weekendens program også er lævnet plads til aktiviteter for både to og firbenede, samt at orientering fra DBS, og førerhundeordningen er søndag formiddag.

Derudover er der på dette års generalforsamling det nye at generalsekretær er Hans Jørn Vedby Jørgensen, hvor det ellers så langt vi husker tilbage, har været Gunner Andersen, som har beklædt dette hverv.

 

Hjælpere ved dette års generalforsamling, er følgende:

Hans Jørn Vedby Jørgensen og Tutter, Jens Martin og Linda, Lukas Kok.

Herefter gik vi over til en præsentationsrunde af deltagerne.

Kai gennemgik efterfølgende programmet for weekenden.

 

Derefter gik vi over til selve dagsordenen.

 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Poul Villadsen og da der ikke var andre, der ønskede at stille op til dirigentposten, blev Poul Villadsen valgt med akklamation.

Kai gav ordet til Poul, som takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet  at indkaldelsen er bragt i Dansk Blindesamfunds medlemsblad, som blev udgivet den 22. januar.

Derudover er indkaldelsen bragt i Førerhunden nummer 1, som er udgivet den 15. januar.

Dagsordenen blev herefter gennemgået.

 

2. Valg af 3 stemmetællere og mindst 1 referent.

Jens Martin, Tutter og Susanne Nolsøe, blev valgt til stemmetællere med akklamation.

Til referenter foreslog bestyrelsen Anette Lindell og Tina Jellesen Nielsen og da der ikke var andre, der ønskede at stille op til referent posten, blev Anette og Tina valgt med akklamation.

 

3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

Dirigenten gav ordet til Kai Østergaard, som henledte forsamlingens opmærksomhed på at da man har kunnet rekvirere og læse årsberetningen i sin helhed, inden generalforsamlingen, ville han trække hovedpunkter frem og ikke gennemgå hele beretningen.

Kai gjorde ligeledes opmærksom på at spørgsmål og kommentarer til beretningen, ville der blive mulighed for at komme med efter fremlæggelse af beretningen.

 

Bestyrelsen har I det forgangne år, set ud som følger:

Formand: Kai Østergaard,

Kasserer: Michael Kok,

Bestyrelsesmedlemmer: Bue Vester-Andersen, Jane Nielsen og Tina Jellesen Nielsen,

Suppleanter: Anette Lindell og Lena Bang.

 

Kai startede med at rose sine bestyrelseskolleger, for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i året der er gået.

Der har i Kais sygdomsperiode, været afholdt et bestyrelsesmøde som telefonmøde af praktiske årsager.

Det har vist sig at være en fin måde at holde bestyrelsesmøde på, men også for at kunne holde udgifterne i LAF nede på et fornuftigt niveau.

Det kan være at bestyrelsen gør brug af den mulighed fremadrettet indimellem, når tiden er knap i forhold til at skulle rejse frem og tilbage til et møde.

 

Derudover redegjorde Kai for medlemstallet i LAF,hvor det blev konstateret at medlemstallet desværre er for nedadgående, idet der for nuværende er 118 aktive medlemmer, 17 færre end ved generalforsamlingen i 2018.

Laf har 40 interessemedlemmer og dette tal er uændret.

Kai fortalte om, hvad bestyrelsen tænker i forhold til rekruttering af medlemmer til LAF og en af måderne, hvorpå det kan gøres, er ved at når en bruger får ny hund, skal der ved udplaceringen, udleveres en informations cd om LAF.

Kai opfordrer også forsamlingen til at fortælle om LAF, når man møder brugere derude som ikke er medlem.

Ved at LAF får flere medlemmer, vil det også have en naturlig afsmitning på LAFS økonomi.

 

Endvidere orienterede Kai om LAFS hjemmeside, hvor Bue har gjort et meget stort og flot stykke arbejde, med at få hjemmesiden etableret.

Kai konstaterede at ikke mange er inde at besøge LAFS hjemmeside og opfordrede til at flere melder sig ind på siden, hvor man kan følge med i, hvad der sker i LAF men også historikken kan følges, med fine lydindslag fra mange begivenheder i LAF gennem årene.

Medlemsbladet førerhunden kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Indmeldelse i LAF kan også ske via hjemmesiden.

 

Kai ridsede et par enkelte ting op i forbindelse med LAFS økonomi.

Hvert år bliver Laf betænkt med økonomiske midler fra Annelise Arups arv.

Derudover fik LAF i 2018 hele afkastet, efter Elise Inger Bjerløv Jakobsens mindefond til arbejdet i LAF.

Kai valgte herefter at gå videre med beretningen, idet han ville overlade resten af det økonomiske til Michael til et senere punkt på dagsordenen.

 

Der har i 2018, været afholdt tre arrangementer, generalforsamlingen, Juni Træf og september kursus, hvor der på sidstnævnte deltog rigtig mange brugere, så det var nødvendigt at have 8 instruktører med og Kai takker for den hjælp LAF har fået fra instruktører og hjælpere i året der er gået, uden dem, kan vi ikke afholde arrangementer i LAF.

Kai kommer også lidt ind på tankerne omkring, hvordan vi får flere af de nye instruktører til at deltage på vore arrangementer.

Derudover tankerne omkring et kursus i efteråret 2019 i stedet for et træf, da økonomien i LAF er til at afholde et kursus, men at der selvfølgelig skal være instruktører, der kan være LAF behjælpelig.

 

Kai orienterede lidt om bladet førerhunden, som i 2018, er udkommet de 6 gange, som det skal udkomme, hvilket er en generalforsamlingsbeslutning.

Der har udover det bestyrelsen leverer af stof til bladet, været enkelte andre indslag fra brugere. For at bladet kan blive mere spændende og inspirerende at læse, vil det være rigtig rart, hvis flere vil sende stof til bladet.

 

Der har været forsøgt at etablere lokale førerhundekurser, efter ønske på sidste års generalforsamling.

Der er først og fremmest blevet rettet henvendelse til alle kredsbestyrelserne i Dansk Blindesamfund, for at de kunne være en del af arbejdet.

Der er nu etableret lokale kurser i Aalborg, Aarhus og i Nordsjælland.

Lileledes forsøges der på Fyn fremadrettet og Kai fortæller om at der har været forsøgt i Sydvestjylland, uden held.

 

De Københavnske kredse, havde henvendt sig til Suka syn, for at få hjælp derfra.

Disse for sjov kurser, kører under folkeoplysningsloven.

 

Kai orienterede herefter lidt om LAFS kvalitetspapir, som har været lang tid under vejs, men er ved at være tilendebragt.

I sted for at udsende et 7 sider langt kvalitetspapir fra LAF, skal det udsendes som en elektronisk folder indeholdende 10 emner (kvaliteter) som LAF er kommet frem til at en bevilling på en førerhund bør indeholde ved udplaceringen.

Denne folder skal udsendes til alle kommuner i Danmark, samt synscentraler.

 

Der har i årets løb, været et enkelt samarbejdsmøde mellem førerhundeordningen og LAF.

Instruktørforeningen blev nedlagt i 2018.

 

Kai gør reklame for den kommende førerhundens dag, hvor der i 2018, ikke blev nogen form for markering af dagen.

Emnet i 2019 er hvordan skal man omgås en førerhund og hvad skal man absolut ikke gøre.

 

Til slut takkede Kai alle , som på den ene eller anden måde har bidraget til arbejdet og afviklingen af arrangementer i LAF.

 Kai håber at det gode samarbejde, vil fortsætte i 2019.

 

Herefter overlod Kai ordet til dirigenten, som spurgte forsamlingen, om nogle havde kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

 

Der blev spurgt ind til, om LAFS kvalitetspapir, vil  blive rundsendt til medlemmer af LAF    hvortil Kai svarer at det vil naturligvis blive rundsendt.

 

Bue orienterer om at man vil kunne finde kvalitetspapiret på LAFS hjemmeside, når det er færdigt.

Derudover reklamerer Bue for godbidder, i form af lydfiler, som er lagt op på hjemmesiden, Lafs jubilæumsbånd fra 1997, som er fra 20 års jubilæet.og den første vejledning for førerhundebrugere fra 1981.

Og sidst men ikke mindst, det første nummer af førerhunden fra 1978.

 

Tina supplerede Kai i forhold til de lokale førerhundekurser, at hu for ganske nylig har haft kontakt til en hunde mand, som gerne vil hjælpe til med for sjov kursus på Fyn, så et kursus forventes at starte op til august 2019.

 

Punktet omkring rekruttering af nye instruktører til lafs arrangementer bliver også nævnt, hvortil Kai svarer at det er en problematik vi tager op i bestyrelsen og at de (gamle) instruktører naturligvis er højt skattede og ikke bliver glemt.

Dirigenten henstiller til at nye ideer gemmes til punktet fremtidigt arbejde.

 

Enkelte har problemer med at komme ind på hjemmesiden og blive oprettet som bruger, hvilket Bue og Kai svarede at de vil være behjælpelige med.

Bue nævner at hjemmesiden hedder: www.foreningen-laf.dk

 

En enkelt bruger har savnet at kunne læse beretningen på skrift, beretningen har været bragt i bladet førerhunden.

 

Da ikke andre ønskede at kommentere eller stille spørgsmål til beretningen, gik Poul over til at spørge, om der var nogle der ikke kunne stemme for beretningen.

Det var ikke tilfældet og beretningen blev enstemmigt godkendt med akklamation.

 

Pkt. 4  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Først gav Poul ordet til generalsekretæren, som læste den meget positive revisionspåtegning fra revisorerne Lene F Andersen og Svend Pedersen op.

Revisorerne havde ikke fundet anledning til at kommentere på nogle punkter i regnskabet.

 Dernæst fik Tutter ordet, for at kunne gennemgå hovedtallene i årsregnskabet sammenholdt med budgettet

 

Lafs regnskab 2018

 

Indtægter:

 

Kontingenter i alt: kr. 43.050,00 budgetteret med kr. 48.000,00

 

Tilskud i alt: kr. 133.339,00 budgetteret med kr. 81.400,00

 

Indtægter i alt: kr. 176.389,00 budgetteret med kr. 137.400

 

Udgifter:

 

Bestyrelsen i alt: kr. 12.882,00 budgetteret med kr. 17.900

 

Udgifter for LAF arrangementer:

 

Generalforsamlingen: kr. 31.340,32 budgetteret med kr. 38.000,00

Udgifter for LAF junitræf:

kr. 36.036,74 budgetteret med kr. 38.000,00

 

Udgifter for førerhundekursus september:

Kr. 52.374,72 budgetteret med kr. 50.000,00

 

Bladet førerhunden:

Kr. 2.224,50 budgetteret med kr. 2.224,50

 

Kontorhold:

Kr. 1.691,05 budgetteret med kr. 4.700,00

 

Gaver:

Kr. 610,00 budgetteret med kr. 600,00

 

Udgifter i alt: kr. 137.189,32

Budgetteret med kr. 151.450,00

 

Drift resultatet:

Kr. 39.199,67

Budgetteret med kr. -14.050,00

 

Kursregulering på værdipapirer:

Kr. -2.681,09

Årets drift resultat:

Kr. 36.518,58

 

Indestående girokonto: kr. 66.663,90 mod kr. 29.554,77

 

Kassebeholdningen kr. 217,50 mod kr. 1.465,00

Indestående i Jyske bank:

kr. 0 mod kr. 9.008,00

 

Beholdningen i alt:

Kr. 66.851,40 mod kr. 40.027,77

 

Status:

 

Likvid beholdning: kr. 66.851,40 mod kr. 40.027,77

 

Værdipapirer: kr. 352.211,93 mod kr. 394.893,02

 

Pengeplejekonto:

 

Kr. 207.096,00

 

tilgodehavender er kr. 4.050,00 mod kr. 35.457,00

Aktiver i år kr. 423.113,33 mod kr. 430.585,75

 

Passiver: kr. 0,00 mod kr. 43.9991,00

 

Egenkapital: kr. 386.594,75 mod kr. 361.797,56

 

Årets resultat: kr. 36.518,58 mod kr. 24.797,19

 

Passiver i alt: kr. 423.113,33 mod kr. 430.585,75

 

Herefter gav Dirigenten ordet til kasserer Michael Kok, for supplerende kommentarer til regnskabet, hvor Michael oplyste at kontoen i Jydske Bank og pengeplejekontoen er blevet lukket, derfor tallet nul i regnskabet.

Dirigenten spurgte forsamlingen, om de havde spørgsmål til årsregnskabet.

Da der ikke var andre kommentarer eller spørgsmål fra forsamlingen, blev regnskabet sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt med akklamation.

5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 

6. Fremtidigt arbejde.

Kai talte om adresselisten, han vil gerne høre, hvad forsamlingen tænker om brugen af denne.

Desuden orienteres, om at det der står i adresselisten, ikke må deles med andre!

Der bliver talt om at man i Blindeselskabet spørger nye medlemmer om man må sætte deres navn ind på adresselisten og det bliver nævnt at det er ikke alle, der ønsker at stå på sådan en adresseliste og de kan ikke tvinges. Hvordan kan vi sikre at de ikke kommer med på listen? Nogle bruger adresselisten med stor glæde. Nogle vil gerne have at listen også kommer ud på punkt, da de ikke bruger computer.

 

Der bliver foreslået at man evt. kan udlevere en punktversion en gang om året og de elektroniske kan afleveres flere gange om året.

Det bliver nævnt at hvis man ønsker at de oplysninger, der står i listen, er korrekte , skal man have de nyeste oplysninger Både på hunde, adresser osv.

Kai: Vi spørger altid de nye medlemmer, om de ønsker at være med på adresselisten og de gamle medlemmer, har  tilkendegivet  at de gerne vil stå på listen. Vi kan ikke styre, om oplysningerne er korrekte, der må vi håbe, at medlemmerne meddeler om eventuelle ændringer. Vi kan ikke lave en ny adresseliste, hver gang der kommer et nyt medlem eller en melder sig ud af foreningen. Kai foreslår at man eventuelt kan udlevere Den elektroniske udgave flere gange om året, da den er nem at producere, så den kan komme ud, når bestyrelsen vurderer det vil være en god ide. Punktversionen er meget sværere at lave og derfor kan den eventuelt komme ud en gang om året.

 

Hvad angår hjemmesiden, er det dejligt med denne hjemmeside. Men kunne man eventuelt på et arrangement præsentere denne og måske også fortælle om, hvordan man bruger denne, hvad kan man finde der.

Bue synes, det er en god ide, men måske ikke som et arrangement, han er bange for at hundene falder i søvn. Men han synes, det vil være en god ide at han og Ole laver en beskrivelse af hjemmesiden og hvordan man bruger den og lægger det ind på Førerhunden.

Der ytres stor glæde fra en ordblind i salen, som har fået åbnet en helt ny verden, da en hjælper nu kan læse op fra hjemmesiden. Det bliver nævnt at man også kan få hjælp fra det offentlige til at søge et program for ordblinde i forhold til deres computer.

 

Der bliver talt om de tykke hunde. Bægerne til hundene på centeret er for forskellige, enten er der flere størrelser af store bæger eller de bløde plastik engangskrus, som er umulige at skovle mad op i fra spanden. Det er meget svært at vurdere, hvor meget foder hunden får af gangen. Der opfordres til at bestyrelsen taler med centret herom.

Kai svarer, at bestyrelsen vil meget gerne gøre noget ved bægrene, men ting tager tid at få gennemført på FSC. Han tilføjer, at hvis man gerne vil vide, hvor meget foder hunden får, kan man tage portioner/vejet mad med hjemme fra eller måske et bæger man kender.

Jens Martin orienterer om, at han lige har sms’et til Jan og bedt ham om at sende 50 bægre til FSC.

 

En bruger vil gerne have at man kan låne et striglesæt på centret. Det er der ikke mulighed for nu og det giver en vis undren, da det kan hjælpe på rengøringen!

 

Der bør være børster i "vaskerummet", så der er de remedier vi skal bruge, men det er der ikke. Der hænger klude ved c-d tårnet og hvorfor hænger der ingen ved hovedindgangen. Det kan evt. spare en del på rengøringen, hvis man fandt på en smart løsning, som ikke er for "grim",vil det være en god ide for centret. Ved i-j tårnet, står kassen på jorden og er ikke til at finde.

Den sidder så langt ude at håndklæderne er våde og der var også blade i.

Der bliver nævnt, at der før er talt om problemet med Grethe Andersen, men det var grimt med en kasse på indgangsdøren!

Problemet er at centerledelsen ikke forstår at det er vores hus og hvordan får vi ledelsen til at forstå det? Måske vil andre besøgende mene, det er smart og en god ide, med håndklæder til vores førerhunde. Huset er vores og det skal være rart at komme her, det vil også øge vores image udadtil.

 

Kai vil gerne høre, hvad der skal ske næste år. Den kommende bestyrelse skal lave et træf og et kursus, så det vil være rart med nogle input fra salen.

 

Der blev hurtigt foreslået et forhindringsløb, da der er nogle der går meget langsomt og bliver presset.

Jane taler om træffet og vil gerne høre, om der evt. kan komme nogle input! Hun nævner at vi har tænkt at lave noget andet end strandturen, da det er svært at finde en strand, hvor vi kan være med vore hunde.

Den anden af arrangørerne til træffet, orienterer om, at hun gerne vil have at der skal være en mikroskopisk smule af indlæring, så man kommer beriget hjem.

 

Der bliver foreslået hundemassage og en tur i en hundesvømmehal. Desuden kan man holde Foredrag om førerhunde ia andre lande. Noget om at have førerhunde før og nu. Høre om foderværtsordningen.

Ved sommer og juni træf kan man lave et Aften- eller natløb. Bagefter kan man give pølser og brød, det skal nok holde folk vågne. Man kan lave en konkurrence mellem de forskellige hunderacer .

Der blev spurgt til et kursus i "Do as I do" – Hvad gør man og hvordan bruger man det er det en god ide at bruge i forhold til andet.

 

Der foreslås også et kursus i Hvordan hunde passerer hinanden og hvordan de reagerer. Der er en del tricks man kan bruge. Man kan eventuelt bruge tid på et arrangement for at undgå konflikter med et tydeligt hundesprog.

Der bliver også foreslået et kursus i at vi kan bruge vores kropssprog til at hjælpe hunden, i stedet for at vi reagerer så hunden bliver endnu mere nervøs. Et emne kunne også være, hvordan håndtere vi i vore egne kredse, det med at møde en førerhund.

Flere blinde/svagsynede vil gerne hilse på førerhundene både i bøjle og uden. Desuden er der også nogle, som slipper hundene løs, så de vælter rundt og hilser på de andre hunde i bøjle.

 

Hvad skal vi gøre for at det kan være interessant at være medlem af LAF. Man kan evt. putte det i medlemsbladet. Der tales om historien, hvor de gamle brugere var hunde nørder. I dag er det blevet hundepolitisk. Man kan eventuelt bruge kvalitetspapiret til at få flere medlemmer.

 

Der foreslås at man eventuelt kunne bruge face-book til at oplyse om førerhundene og brugerne. Hvordan forholder andre sig til førerhunde.

Vi bliver nødt til at fortælle flere gange om dagen, hvad en førerhund er! På den måde må vi håbe, at det spreder sig som ringe i vandet og at folk bliver vant til at de ikke må røre ved vore hunde.

Der tales også om, at det er lykkedes meget godt at få udbredt at førerhunden er på arbejde. En bruger synes, det er en god ide at tage bøjlen af, så må du gerne tale med hunden. Nogle førerhunde kan gå på rulletrapper i udlandet. Det vil man gerne høre mere om.

 

Nogle mener, det kan tiltrække nye medlemmer, hvis vi laver gode arrangementer og evt. også sætter en notits i medlemsbladet. Det kan minde førerhundebrugere om at LAF findes.

Kai orienterede om, at alle vore arrangementer kommer i medlemsbladet. Det kan også være en opgave vi løser sammen, ved at nogle af deltagerne fra Laf’es arrangementer, efterfølgende skrev et indlæg til medlemsbladet, om den gode oplevelse, det havde været med og eventuelt også hvad vi havde lavet.

 

Der blev spurgt til, hvordan vi får de nye instruktører med på banen. På et tidspunkt risikerer vi, at vi ikke har nogle instruktører til vore kurser.

Der bliver svaret at når førerhundeordningen kommer i morgen, skal vi huske at spørge om, de eventuelt kan hjælpe os. Man kan fra førerhundeordningen sørge for, at alle instruktørerne skal deltage i kurser i LAF. Med det instruktørantal vi har for tiden, skal de kun være med en weekend hver andet år. Fordelene for alle er, at instruktørerne vil også komme til at kende til de blinde/svagsynede, de skal aflevere hund til.

Der nævnes fra salen, at folk går nok mere ind i det, hvis det er fordi, de kan lide det fremfor de er tvunget. Desuden bliver det nævnt at førerhundene giver mange penge til DBS, så man kan måske få DBS til at betale en løn for deltagelse i LAF’es arrangementer. Det kan måske også løse det problem at instruktørerne ikke kender de synshandicappede. Det problem har vi haft i mange år og for mange år siden blev der ansat en på hovedkontoret, som skulle afhjælpe det problem. Nu har vi fået en ny, vi kan håbe på at det hjælper.

Endelig er der en der foreslår, vi får løst problemet ved at bruge instruktører, som ikke kommer fra førerhundeordningen.

Der spørges fra salen om, hvor meget lærer nye instruktører om at omgås blinde? Det må være en kæmpe fordel at deltage i disse kurser, så man får en større forståelse af vores måde at agere på. De kommer og afleverer en hund og det er stort set, hvad de ser til os blinde, ellers har de ingen omgang med os.

 

En laver reklame for førerhundens dag. Hun skal selv på et aktivitetscenter.

 

Kai: Kan det være smart at lave en lille folder om førerhunden. Kunne det være en god ide at vore førerhunde, bliver læsehunde for børn? Det kan også give opmærksomhed på førerhundene.

Forsamlingen synes det er en god ide Så det gør LAF noget ved.

 

Der er en, der kommer på et plejehjem med sin hund og de gamle bliver så glade.

Der blev opfordret til at vi som førerhundebrugere kan være besøgshund på et plejehjem. Der stilles dog lidt krav, for at din hund kan være besøgshund.

 

7. Fastsættelse af kontingent.

På nuværende tidspunkt kr. 300  for aktive medlemmer og kr. 150  for interessemedlemmer.

Herefter foreslår Jan Sauer at kontingentet bliver sat op. Dette udløser en lille debat, med forskellige tanker som, hvis kontingentet stiger, vil medlemmerne holde sig væk. Det kan være en god ide,hvis det er 10 år siden sidste kontingentstigning, men kun med en lille smule ad gangen, så det ikke virker så slemt.

Det bliver nævnt at for nogle vil det blive meget dyrt, så derfor foreslås at medlemmer på demitenssats eller dagpenge får en nedsat kontingent.

Efter denne livlige debat, trak Jan sit forslag og kontingentet forbliver uændret på henholdsvis kr. 300 for aktive medlemmer og kr. 150  for interessemedlemmer.

 

8. Valg af:

a) Kasserer

Kassere Michael Kok, modtager genvalg og bliver genvalgt!

 

b) Øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Tina Jellesen Nielsen og Bue Vester-Andersen, modtager genvalg

Begge bliver genvalgt.

 

c) Suppleanter til bestyrelsen.

Anette Lindell og Lena Bang, modtager genvalg som suppleanter.

Begge blev genvalgt.

 

d) Revisorer.

Svend Pedersen sidder på posten og modtager genvalg.

Han blev genvalgt!

 

e) Revisorsuppleant.

Jan Sauer sidder på posten og modtager genvalg.

Han bliver også genvalgt.

 

9. Eventuelt.

ledsager ordning her på FSC. Når man skal her ned, kan man orientere, om at man har brug for en ledsager på det og det tidspunkt under opholdet.

Der bliver spurgt til, hvordan man skal bruge ledsageordningen på FSC. Skal man bruge den ledsagerordning man har der hjemme. Desuden spørges der til, hvor mange frivillige der er tilknyttet FSC.

 

man skal ikke bruge ledsageordningen hjemmefra, da de ledsagere man kan få på FSC. er frivillige. Der gøres opmærksom på, at vi betaler ledsagernes transport selv som brugere.

Man regner med at der er cirka 15 – 20 frivillige ledsagere tilknyttet centret.

 

Der bliver spurgt til, hvorfor er det stoppet med at mobilityinstruktørerne og førerhundeinstruktørerne arbejder sammen. Mobilityinstruktørerne ved intet om førerhunde.

Der kommer forskellige svar fra salen bl.a. at man kan lære sin rute med en mobilityinstruktør og da de hovedsagelig ved mest om stokkebrug, kan man lære ruten med stok og derefter selv finde vej med hunden.

Det kunne være en naturlig del af mobilityinstruktøruddannelsen at de også kendte til mobility med førerhund.

 

Susanne lavede sidste år, nogle punkter fra gåturen i skoven i blind square. Hun har udleveret på forespørgsel, så nogle på egen hånd havde kunne finde rundt i skoven uden problemer. Susanne vil gerne sende det videre til eventuelt førerhundelisten og andre, der gerne vil gå en tur på egen hånd.

Susanne har lavet en mail med nogle links, som kan hentes ned og  som kan åbnes i Blind square. Bue vil gerne prøve at lægge turen ind på vores hjemmeside. (Kommentar fra referent: Jeg håber, det bliver med forklaring på, hvordan det kan hentes til i-phonen!)

Der blev spurgt til, om man kan tage på kursusafdelingen for at lære det om blind-square.

Der bliver svaret, at der er GPS kurser og man kan evt. opfordre til at benytte blind-square.

Blind-square er et godt program. Man kan sagtens få et hold op at stå, hvis vi finder nogle, der har lyst.

Tina spurgte, om vi har de ruter der er brug for, og hvor meget de bliver brugt. Er der nogle, der har interesse i at få flere ruter indlæst, for så vil Tina gerne gøre det.

Der nævnes, det er dejligt at få ruterne indlæst og de er virkelig gode. De kan også findes på hjemmesiden lige som så meget andet. Desuden opfordres til at alle kan lave nogle ruter og få lagt ind på hjemmesiden.

 

Poul lukkede generalforsamlingen og gav Kai ordet.

 

Kai takkede for at Poul og Hans Jørn, har løftet opgaven på strålende vis. Han er glad for den bestyrelse vi har fået og som vi havde sidste år! Kai er glad for kompromiserne, som han har det virkelig godt med !!

 

Odense, den 15. april 2019

Referenter:

Anette Lindell og Tina Jellesen Nielsen