Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Landsforeningen af Førerhundebrugere (LAF)

 

Vedtaget juli 2019

 

LAF’s dataansvar

 

 Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte og veldefinerede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for opfyldelsen af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

 

Som et led i at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen, har vi udpeget en dataansvarlig i foreningen. Den dataansvarlige i LAF er den til enhver tid siddende formand, som kan kontaktes på mailadressen formandlaf.dk. På foreningens hjemmeside, www.foreningen-laf.dk, kan du altid finde navn og andre kontaktoplysninger på den siddende formand.

 

Behandling af personoplysninger

 

Vi behandler følgende personoplysninger: Navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, eventuelt medlemsnummer i Dansk Blindesamfund samt dine eventuelle kostønsker på Fuglsangcentret.

Endvidere registrerer vi navnet på din førerhund samt hundens race og køn.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

 

LAF bruger dine personoplysninger til følgende formål:

Medlemshåndtering, herunder opkrævning af kontingent samt udsendelse af bladet Førerhunden, nyhedsbreve samt adresselister til medlemmerne.

At indhente økonomisk tilskud, herunder medlemstilskud fra Dansk Blindesamfund og legattilskud til ophold på Fuglsangcentret i forbindelse med foreningens arrangementer.

At kunne planlægge og afholde kurser, sociale arrangementer og aktiviteter.

At kunne gengive situationsbilleder eller lydoptagelser fra konkrete aktiviteter eller arrangementer i bladet Førerhunden eller på foreningens hjemmeside.

At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

 

Samtykke

 

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke.

Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Som eksempel på en situation, hvor vi ville bede om dit samtykke, kan nævnes de tilfælde, hvor vi måtte ønske at offentliggøre billeder eller lydklip på foreningens webside, hvor du optræder eksplicit.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

 

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre udenfor foreningen (3. part) – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

 

Vi videregiver kun dine oplysninger i følgende tilfælde:

 

I forbindelse med medlemstilskud fra Dansk Blindesamfund, hvor foreningens medlemmer som også er medlem af Dansk Blindesamfund udløser et medlemstilskud fra Dansk Blindesamfund til Landsforeningen af Førerhundebrugere.

I forbindelse med arrangementer på Dansk Blindesamfunds kursus- og feriecenter Fuglsangscentret. Her udløser medlemskab af Dansk Blindesamfund et legat og dermed reduktion i prisen for Landsforeningen af Førerhundebrugere.

Når vi udsender vores Adressefortegnelse til alle medlemmer af LAF, hvor flg. oplysninger fremgår: Navn, adresse, postnr./by, telefonnummer, e-mail, navnet på din førerhund samt race og køn. Du optræder kun på adresselisten, hvis du giver samtykke til dette, og du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage.

Når vi rundsender deltagerlister i forbindelse med vore arrangementer til deltagerne samt udleverer deltagerlister på selve aktiviteten.

I forbindelse med udgivelse af bladet Førerhunden videregiver vi dine adresseoplysninger til NOTA (National Organisation for Tekst og Audio), som varetager indlæsning og distribution af Førerhunden.

 

Landsforeningen af Førerhundebrugere indsamler eller videregiver ikke cookies på foreningens hjemmeside: www.Foreningen-LAF.dk

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 

Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter, at dit medlemskab er ophørt.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

 

Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder:

Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

 

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside: www.Foreningen-LAF.dk