Om førerhunde og blå flag strande

Hvad er Blå Flag?

Blå Flag er en international miljømærkningsordning, som er til stede i 48 lande. Det er både strande og havne, som kan søge om at få det Blå Flag. På Blå Flag strande er der fokus på:

  • Høj badevandskvalitet
  • Badesikkerhed
  • Miljø- og naturinformation (Blå Flag aktiviteter)
  • Drift og faciliteter (Toiletter, affaldssortering på parkeringsplads, der må ikke være affald på stranden mv.)

Det er Foundation for Environmental Education (FEE), som har Blå Flag ordningen og Friluftsrådet administrerer Blå Flag i Danmark.

 

Hvordan får man det Blå Flag?

Kommunerne søger om det Blå Flag og får det tildelt for en sæson af gangen. Kommunerne kan kun få det Blå Flag, hvis de skriver under på, at de vil opfylde alle de, til ordningen hørende kriterier. Herunder også, at hunde ikke må bade på en Blå Flag strand.

 

Hvem beslutter indholdet af Blå Flag kriterierne?

Det er FEE, der beslutter indholdet af de internationale Blå Flag kriterier. De 48 lande i ordningen skal implementere kriterierne nationalt. Det er de samme kriterier, som gælder i alle 48 lande. Det betyder, at man som strandgæst ved, at man får en kvalitetsoplevelse, uanset hvilken Blå Flag strand man besø-ger i verden.

 

Kan Friluftsrådet undlade at implementere et kriterie?

Nej, Friluftsrådet kan ikke undlade at implementere et kriterie besluttet af FEE. Under særlige omdigheder kan der søges om dispentation fra et kriterie på navngivne strande og havne. Der kan ikke søges om generel dispensation fra et kriterie.

 

Hvad er baggrunden for beslutningen om, at hunde ikke må bade på Blå Flag strande?

FEE har rådført sig med Verdenssundhedsorganisationen (WHO), som gennem videnskabelige undersøgelser har påvist, at hunde på stranden og i vandet forringer badevandskvaliteten. Det er et ufravi-geligt kriterie, at hunde ikke må være i badevandet på Blå Flag strande. Sådan har det været i en årrække. Friluftsrådet har ikke været opmærksom på, at hundene ikke må være i badevandet på en Blå Flag strand, men blev gjort opmærksom på det sidste år, i forbindelse med et internationalt kontrolbesøg. Friluftsrådet blev bedt om at implementere dette kriterie fra og med 2014 sæsonen.

Må hunde godt være på en Blå Flag strand?

Hunde må godt være på Blå Flag strande, men i perioden 1. april – 30. september skal de holdes i snor i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Gælder forbudet mod hundebadning på Blå Flag strande hele året?

Hunde må ikke bade på Blå Strandene i perioden 1. maj til 15. september.

 

Gælder forbudet mod hundebadning på Blå Flag Strande også førerhunde?

Nej, førerhunde må gerne bade på en Blå Flag Strand.

 

Blå Flag dækker kun knap 3% af den danske kyststrækning

Blå Flag er en zone på stranden, hvis udstrækning er begrænset af, at der skal være en fysisk nær-hed til redningsposter, toiletfaciliteter med videre. Det betyder, at Blå Flag zonen kun udgør en del af stranden. Blå Flag zonen strækker sig typisk et par hundrede meter til begge sider af det Blå Flag. Blå Flag strandene dækker knap 3% af de danske kyststrækninger. På godt 97% af den danske kyststrækning, er det altså tilladt at lade hunde bade. Blå Flag zonen er altid markeret på det oversigtskort, som hænger på alle Blå Flag strande.

 

Hvor kan man så bade med hundene?

Hundejere kan bade med deres hunde på de resterende godt 97% af den danske kyststrækning (i det omfang, det er tilladt). På Blå Flag strande skal man forlade blå Flag zonen, inden man går i vandet med hundene. I praksis betyder det, at man skal gå lidt længere til højre eller venstre i forhold til, hvad man plejer.

 

Bliver man straffet, hvis man bader med hunden på en Blå Flag strand?

Forbuddet mod badning med hunde på Blå Flag strande er en ordensregel på Blå Flag stranden. Det har intet med lovgivning at gøre og det kan dermed heller ikke gøres til en strafbar handling.

 

Hvem kontrollerer om der er hunde som er med i vandet på Blå Flag strande?

Kommunen har til opgave at informere strandgæster om, at hundene ikke må være i badevandet på Blå Flag strande. Det vil kommunen typisk gøre på den informationsstander, hvor den øvrige Blå Flag infor-mation forefindes. Det kan kommunikeres via et ikon eller via tekst. Udover et årligt kontrolbesøg fra Blå Flag i Danmark og stikprøvekontroller fra Internationalt Blå Flag, er der ikke som sådan nogen der kontrollerer, om ordenreglerne bliver efterlevet. Når der er ordensregler for et givet areal, forventes det, at de personer, som benytter arealet, følger ordensreglerne.

 

Hvad sker der, hvis det i forbindelse med et kontrolbesøg konstateres, at der er hunde i vandet på en Blå Strand?

Hvis en Blå Flag kontrollør konstaterer, at der er hunde i vandet på en Blå Flag strand, vil kommunen få besked om dette. Der vil efterfølgende være en dialog om, hvordan man kan tydeliggøre for strandgæster med hunde, at deres hunde ikke må bade i Blå Flag zonen. Det forventes, at der går et par år før denne regel er almindelig kendt blandt hundeejere.

 

Hvad skal man gøre, hvis man ser en hund i vandet på en Blå Flag strand?

Ejeren af hunden er højst sandsynligt ikke klar over reglen og man kan derfor oplyse om hundebadeforbuddet. Samtidigt kan man informere om at hunden må bade lige uden for Blå Flag zonen, lidt længere henne af stranden.