Årsberetning 2022

Årsberetning for Landsforeningen Af Førerhundebrugere (LAF), marts 2022 – marts 2023

 

Indledning

 

Det er endnu en gang blevet tid til at berette om, hvad der er foregået i LAF, denne gang i 2022. For første gang siden 2019 har vi haft et mere normalt år i LAF med generalforsamling, træf, kursus og diverse andre aktiviteter. Ingen arrangementer blev aflyst eller udsat på grund af Corona. I det følgende vil jeg berette, om det år der er gået, og de aktiviteter, vi har gennemført.

 

Bestyrelsen

 

Efter generalforsamlingen i marts 2022 så bestyrelsen således ud: Formand: Bue Vester-Andersen.

Kasserer: Michael Kok.

Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Nolsøe, Palle Bjerre og Carsten Gade.

Suppleanter: Anette Lindell og Heidi Lindhardt.

 

Bestyrelsen har fra marts 2022 til marts 2023 afholdt to møder på Fuglsangcentret med overnatning samt tre møder via Zoom. I forbindelse med mødet på Fuglsangcentret i april tog vi os en eftermiddag til at fordybe os i, hvilke muligheder der findes med Facebook og med Facebook i kombination med en hjemmeside. Det lader til at være en fornuftig balance at afholde to møder om året som overnatningsmøder på Fuglsangcentret og resten via en digital mødeplatform, i dette tilfælde Zoom.

 

Samarbejdet i bestyrelsen har været godt. En del af bestyrelsen har dog af forskellige grunde haft begrænsede ressourcer, bl.a. på grund af sygdom og død i den nære familie.

 

Jeg vil gerne her sige tusind tak til hele bestyrelsen for det store arbejde, der trods alt er blevet udført. Specielt vil jeg gerne takke Carsten Gade og Anette Lindell for deres indsats, da de har meddelt at de ikke genopstiller ved den kommende generalforsamling.

 

Medlemstal

 

I begyndelsen af 2022 var der 112 aktive 39 interessemedlemmer og ved årets afslutning var tallet 110 aktive og 31 interessemedlemmer. Dermed et fald i aktive på 2 medlemmer og for interessemedlemmernes vedkommende et fald på 8 medlemmer i forhold til årets begyndelse.

 

For de aktive medlemmers vedkommende ser udviklingen således ud: Der har været 7 udmeldte grundet restance, 3 der ikke ønskede at være medlem længere, 3 der ikke længere har hund, 3 dødsfald. Endelig har vi fået 14 nye medlemmer.

 

For interessemedlemmernes vedkommende ser udviklingen således ud: Der har været 9 udmeldte grundet restance, 1 der ikke ønskede at være medlem længere. Endelig har vi fået 2 nye medlemmer.

 

Vi kan naturligvis ikke vide med sikkerhed, hvorfor der er sket et så voldsomt fald i antallet af interessemedlemmer. Traditionelt har en meget stor del af interessemedlemmerne været pårørende til aktive medlemmer, og eftersom der er sket en relativ stor udskiftning af aktive medlemmer, regner vi med, at i hvert fald en del af de udmeldte interessemedlemmer er pårørende til de aktive medlemmer, som ikke mere har hund eller er meldt ud af andre grunde. Det virker rimeligt, at pårørende til de nye aktive medlemmer endnu ikke i samme grad er blevet interessemedlemmer i LAF, men vi håber, at de med tiden vil se lyset.

 

Økonomi

 

 

Økonomisk status

 

Det økonomiske resultat for 2022 ser noget anderledes ud i forhold til de foregående år, hvilket dog også var at vente. Tallene ser således ud:

Driftsresultat: kr -21176,25

Kursregulering af værdipapirer: kr -41.179,46

Årets driftsresultat: kr -62.355,71

 

Med hensyn til driftsresultatet, så var der på forhånd budgetteret med et underskud på 35.000 kr. Det skyldes, at vi ikke længere får udbetalinger fra Elise Inger Bjerløv Jacobsens fond, der som bekendt blev opløst sidste år, samt at vi, på grund af vores store formue, ikke i øjeblikket søger Dansk Blindesamfund om særlige tilskud til afholdelse af kurser og lign. I denne sammenhæng ligger underskuddet på de ca. 21.000 kr. helt inden for den budgetterede ramme.

 

Hvad angår kursreguleringen af vores værdipapirer, har vi i 2022 lidt samme skæbne som alle andre med værdipapirer, nemlig den at måtte se dem tabe betragteligt i værdi. Hvad det kommende år bringer på den front, kan vi ikke vide. Vi kan kun håbe, at det bliver bedre.

 

Investering af LAF’s midler

 

Som beskrevet i en tidligere beretning, ”arvede” LAF i 2021 ca. 650,000 kr. efter opløsningen af Elise Inger Bjerløv Jacobsens fond. I forbindelse hermed lavede vi en aftale med Dansk Blindesamfund om, at vi kunne investere vores nu betydelige formue på Dansk Blindesamfunds kapitalplejeordning. Derfor vedtog LAF på generalforsamlingen i marts 2022 en vedtægtsændring, som skulle gøre dette muligt. Senere kom der dog ny økonomichef i DBS og nyt personale i økonomiafdelingen, og i efteråret 2022 måtte vi endeligt se i øjnene, at det af tekniske grunde alligevel ikke kunne lade sig gøre at komme ind i Dansk Blindesamfunds kapitalplejeordning. I betragtning af den meget usikre situation på pengemarkederne besluttede vi os for at ”skynde os langsomt”, men vi arbejder nu for at finde en investeringsløsning, hvor vi som forening ikke skal bruge for meget krudt på administrationen, og som har en rimelig risikoprofil og helst ikke for store gebyrer.

 

Set i bagklogskabens ulideligt klare og i dette tilfælde forskønnende lys, må vi dog sige, at det var godt vi ikke fik investeret de 650.000 i værdipapirer i begyndelsen af 2022. I så fald havde vi stået over for en væsentlig større negativ kursregulering, end det er tilfældet i dag.

 

Arrangementer

 

Generalforsamlingen 18. – 20. marts 2022

 

Generalforsamlingen blev afholdt på den måde, vi efterhånden har brugt i nogle år, hvilket betød, at vi fredag aften havde besøg af Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg v/ Jannie Hammershøj og førerhundeordningen v/ Carsten Druekær, Tanja Nørager og Lene Fritzbøger Andersen. Lørdag og søndag formiddag var sat af til selve generalforsamlingen. Det samme gjaldt for så vidt en del af lørdag eftermiddag, men eftersom generalforsamlingen havde været meget effektiv, var der ekstra god tid til at gå en tur med hundene og nyde forårsvejret.

 

Arrangementet var velbesøgt, og i modsætning til året før, kom bussen som aftalt søndag efter frokost, så vi kunne blive kørt til Fredericia Banegården og nå vores tog.

 

Førerhundetræffet 17. – 19. juni 2022

 

Førerhundetræffet i juni markerede for alvor en tilbagevenden til normale tider uden specielle Corona-foranstaltninger. Fredag aften havde vi et godt foredrag med Iben Danielsen om politihunde, ”Med snuden i sporet”. I den forbindelse havde vi i bestyrelsen haft en diskussion om, hvor langt uden for vores eget område, dvs. førerhunde, vi kunne gå ved valg af emne til den slags foredrag. Foredraget bør have en relevans til hunde og/eller synshandicap, især hvis det er noget, vi skal betale for.

 

Om lørdagen var der bl.a. mulighed for at blive fortrolig med den nye aktivitetsgård, som på det tidspunkt stod lige knapt færdig. Der er kommet nogle gode forhindringer, som giver god mulighed for at stimulere hundene. Desværre var nogle af forhindringerne, på grund af deres sorte overflade, blevet så varme i solen, at det var svært at bruge dem.

 

Søndag formiddag var der tid til at gå nogle ture af forskellig længde, alt efter temperament.

 

Træffet var velbesøgt, og der var en god stemning. Desværre havde der været en del ventetid om lørdagen. Dette er noget, vi må prøve at finde en løsning på ved kommende arrangementer.

 

Kurset 30. september – 2. oktober 2022

 

Kurset i september havde tre temaer, som til en vis grad blev flettet ind i hinanden: Snusearbejde, muligheder i aktivitetsgården og synstolket samarbejde, dvs. tolkning med fokus på, hvordan hunden reagerer lige i øjeblikket og hvorfor. Desuden fik vi et foredrag fredag aften af Tine Fabricius med titlen ”Den gode belønning”, samt et indlæg søndag formiddag om røgt og pelspleje v/ Tine Elman. Det var to gode og informative indlæg, og der var mange spørgsmål, især til foredraget om ”den gode belønning”.

 

Også i forbindelse med aktiviteterne på kurset må vi sande, at der var meget ventetid, og at de enkelte deltagere ikke altid var klar over, hvor de skulle hen og hvornår. Vi overvejer i bestyrelsen, hvordan vi kan sikre, at afviklingen forløber mere glat, herunder f.eks. om man skal lade holdene arbejde på skift, så halvdelen har fri på et givet tidspunkt, eller om man kan bruge en workshop-model, hvor deltagerne på forhånd melder sig til det, der interesserer dem mest.

 

På kurset deltog der bl.a. to foderværter som hjælpere. De gav udtryk for, at de havde fået meget ud af at møde brugerne og se, hvordan førerhunde fungerer i praksis.

 

Førerhunden

 

Førerhunden udkommer seks gange årligt. Desværre valgte vores redaktør, René Nielsen at stoppe af personlige årsager i løbet af sommeren, så de sidste numre i 2022 blev redigeret af bestyrelsen. I skrivende stund er det dog netop lykkedes os at få fat i en ny redaktør til Førerhunden. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at byde velkommen tilbage til Søren Ullits, som tidligere har beklædt hvervet i en periode.

 

Indslag til Førerhunden er meget velkomne, hvad enten de er på skrift eller lyd, og uanset om de er hjemmelavede eller sakset et andet sted fra.

 

LAF’s hjemmeside og Facebookside

 

Dette er også i år et område, som har lidt noget under bestyrelsens begrænsede arbejdsressourcer. Både hjemmesiden og Facebookprofilen er områder, som kræver et jævnligt tilsyn, en vis administration og også tekniske færdigheder. Efter generalforsamlingen i marts 22 ændrede vi Facebook-gruppen til at være en Facebook-side. Det havde den fordel, at LAF faktisk som forening kunne eje siden. Som gruppe tilhørte vores profil tidligere den person, som tilfældigvis administrerede den. Desuden giver det tilsyneladende mulighed for en synkronisering mellem LAF’s Facebook-side og hjemmesiden. Disse muligheder er dog endnu ikke blevet udnyttet.

 

Vi undersøger i øjeblikket, om der findes en mulighed for at få ordnet den tekniske administration af hjemmesiden af andre. Det skal dog tages i betragtning, at der er tale om en efterhånden temmelig stor hjemmeside med et stort arkiv af dokumenter og lydklip samt en hel sektion, hvor der kun er adgang for medlemmer.

 

Samarbejdet med Dansk Blindesamfunds Førerhundeordning (FHO)

 

Også i år har der været et godt samarbejde mellem LAF, førerhundeordningen og DBS. Der blev, vanen tro, afholdt et egentligt samarbejdsmøde i oktober, hvor vi kom rundt om mange af de emner, hvor vi har berøring med hinanden. Derudover har der været kontakt efter behov, og der blev f.eks. i januar afholdt et møde specielt om førerhundens dag.

 

Førerhundens dag 2022

 

Førerhundens dag finder hvert år sted den sidste onsdag i april, hvilket i 2022 ville sige d. 27. april. Ligesom de foregående år blev dagen arrangeret i et samarbejde mellem LAF, førerhundeordningen og Dansk Blindesamfund.

 

Som forberedelse blev der optaget en video med undertegnede og undertegnedes førerhund, Buller. Videoen havde titlen ”Førerhund favner hele livet”, og viste primært Buller i forskellige situationer, specielt situationer, hvor man måske ikke forventer medvirken af hunde.

 

Aktiviteterne på førerhundens dag er primært henvendt til offentligheden, og vi har forstået, at videoen og de øvrige tekster om førerhunde blev rigtigt godt modtaget. Der skal mod slutningen af januar holdes et planlægningsmøde om førerhundens dag 2023, og vi skal nok finde på noget spændende til lejligheden.

 

Lufte- og aktivitetsgården på Fuglsangcentret

 

Den nye lufte- og aktivitetsgård på Fuglsangcentret blev endelig klar til brug i løbet af foråret 2022. Både på førerhundetræffet i juni og på kurset i september har vi brugt tid på at lære at udnytte de nye aktiviteter bedst muligt. Vi har løbende viderebragt vores indtryk af den nye gård til førerhundeordningen og DBS, senest på samarbejdsmødet i oktober.

 

Vi er overordnet meget tilfredse med de nye faciliteter. Vi har dog påpeget nogle problemer, som vi håber, bliver løst med tiden. F.eks. er lågen til luftegården anbragt meget tæt på væggen til vaskehuset, hvilket kan gøre det svært at komme ind, specielt hvis der er mange hunde. Et andet eksempel er, at aktiviteterne i aktivitetsgården er blevet forsynet med en skridsikker overflade, så hundene ikke glider. Desværre er overfladen sort, hvilket betyder, at den kan blive så varm, når solen skinner, så det ikke er forsvarligt at bruge aktiviteterne.

 

Aktivitetsgården er lavet, så der er plads til flere aktiviteter, som kan blive installeret, efterhånden som der findes midler til det.

 

Taxa og flextrafik

 

Dette er en gammel traver, som ind imellem får nyt liv, og senest på samarbejdsmødet i oktober. Anledningen var, at det tilsyneladende kan være svært at få en taxa på Fredericia Banegård, når man medbringer førerhund. Der kører flere selskaber på stedet, og et uforholdsmæssigt stort antal chauffører har tilsyneladende allergi. Det er måske ved at være tid til endnu en politisk kampagne om spørgsmålet, da der også er registreret problemer med Flextrafik.

 

Brugernes Førerhundeordning (BFO)

 

Der har i det forløbne år ikke været et samarbejde mellem LAF og BFO. BFO har dog inviteret LAF til et møde, hvor vi kunne drøfte mulighederne for et fremtidigt samarbejde. Mødet har været meget længe undervejs, men er i skrivende stund planlagt til at finde sted d. 16. januar 2023.

International Guide Dog Federation (IGDF)

 

Som nævnt i sidste årsberetning er International Guide Dog Federation en international organisation af førerhundeleverandører fra lande over alt i verden. Organisationen har opbygget en standard for førerhunde og de tilhørende services, som alle medlemsorganisationerne, dvs. førerhundeleverandørerne skal opfylde for at kunne være medlem. Denne standard er efterhånden blevet anerkendt i det bredere samfund. f.eks. er der luftfartsselskaber, som kun vil medtage førerhunde hvis de kommer fra en IGDF-godkendt leverandør.

 

LAF genoptog i 2021 kontakten med IGDF, og blev på det tidspunkt tilbudt at deltage med status som brugerorganisation, når IGDF havde fundet ud af, hvordan noget sådant kunne håndteres internt i IGDF. Ved generalforsamlingen i marts 2022 meddelte Dansk Blindesamfunds førerhundeordning at de som leverandør er i færd med at blive certificeret som medlem af IGDF. Dette er en længere proces, som bl.a. indebærer et stort løft af instruktørernes uddannelse. Certificeringsprocessen skrider støt fremad, men er i skrivende stund ikke fuldt afsluttet.

 

Vi er i bestyrelsen utroligt glade for, at vi nu forhåbentlig snart får en IGDF-certificeret førerhundeleverandør i Danmark. Det er noget, vi har arbejdet for i snart mange år, siden vi lavede det såkaldte kvalitetspapir, som beskrev vores forventninger til en førerhund og de services, der følger med en bevilling. Vi krydser fingre og håber, at certificeringen af DBS’s førerhundeordning snart går igennem.

 

Bestyrelsen besluttede efter generalforsamlingen i marts 22 at sætte vores egne bestræbelser på at blive optaget i IGDF som brugerorganisation på pause, indtil førerhundeordningens certificering var afklaret. Det vil give meget mere mening at knytte LAF til IGDF, både for dem og os, når der faktisk findes en certificeret førerhundeleverandør her i Danmark.

 

Afslutning

 

Som tidligere nævnt, har vi i det forløbne år været lidt plaget af manglende arbejdsressourcer. Jeg synes dog, at vi alt i alt har noget en hel del af de ting, vi satte os for ved årets start.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke hele bestyrelsen for indsatsen, alle som har deltaget som hjælpere og instruktører på vores arrangementer, Alle LAF’s medlemmer, uden hvilke foreningen ikke ville eksistere samt i øvrigt alle, som har gjort et arbejde for LAF eller for førerhundesagen.

På bestyrelsens vegne

 

Bue Vester-Andersen

Formand