Årsberetning 2021

Årsberetning for Landsforeningen Af Førerhundebrugere (LAF), juni 2021 – marts 2022

 

Indledning

 

Det år, som nu er gået, føjer sig til rækken af atypiske år i LAF. Det føles efterhånden som længe siden, vi havde et normalt år med generalforsamling, træf og kursus, samt diverse politiske mærkesager.

 

Året har desuden kun været på ni måneder, idet generalforsamlingen i 21 blev afholdt i juni. Det betyder så også, at bestyrelsen kun har haft ni måneder at arbejde i efterfølgende. Til trods for det har vi nået at sætte en del skibe i søen og sågar fået bragt nogle i land. Dette vil jeg forsøge at berette om i det følgende.

 

Bestyrelsen

 

Efter generalforsamlingen i juni 2021 så bestyrelsen således ud:

Formand: Bue Vester-Andersen.

Kasserer: Michael Kok.

Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Nolsøe, Palle Bjerre og Carsten Gade.

Suppleanter: Anette Lindell og Kai Østergaard.

 

Desværre valgte Kai Østergaard at udtræde af bestyrelsen i november. Som tidligere beskrevet i Førerhunden, var Kai foreningens formand fra 2014 til 2020. I de sidste godt halvandet år har han siddet som anden suppleant i bestyrelsen. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til endnu en gang på foreningens vegne at takke Kai for hans langvarige og utrættelige indsats for LAF.

 

Bestyrelsen har mellem juni 2021 og marts 2022 afholdt to møder på fuglsangcentret og to møder på Zoom. Desuden var det meningen, vi skulle have en undervisningsdag med René Nielsen i den praktiske anvendelse af mulighederne på vores hjemmeside og Facebook. Dette arrangement er dog blevet udskudt til efter generalforsamlingen, dels på grund af den i skrivende stund noget anstrengte Corona-situation, og dels fordi et sådant arrangement gør større gavn lige efter en generalforsamling, når der netop er blevet valgt nye ind i bestyrelsen.

 

Samarbejdet har været godt, og det har været gavnligt, at vi kunne nå at mødes fysisk hele to gange i den forkortede periode, selv om det ikke er lykkedes at samle alle på en gang. Arbejdet i bestyrelsen har dog til dels båret præg af Coronaen og de begrænsninger den har medført, samt at nogle af bestyrelsesmedlemmerne har været noget ophængte på grund af omstændigheder uden for deres egen kontrol med det resultat, at ressourcerne til tider har været lidt begrænsede.

 

Jeg vil gerne sige tusind tak til hele bestyrelsen for indsatsen. Lad os håbe, at tiden fremover bliver noget mere normal og forudsigelig.

 

Medlemstal

 

I begyndelsen af 2021 var der 114 aktive 37 interessemedlemmer og ved årets afslutning var tallet 112 aktive og 39 interessemedlemmer. Dermed et fald i aktive på 2 medlemmer og for interessemedlemmernes vedkommende en stigning på 2 medlemmer i forhold til årets begyndelse.

 

For de aktive medlemmers vedkommende ser udviklingen således ud: Der har været 3 udmeldte grundet restance, 1 der ikke ønskede at være medlem længere, 1 der er overgået til interesse medlemskab, 3 der ikke længere har hund og et enkelt dødsfald. Endelig har vi fået 7 nye medlemmer.

 

For interessemedlemmernes vedkommende ser udviklingen således ud: Der har været 2 udmeldte grundet restance, 1 der ikke ønskede at være medlem længere, 1 der er overgået til aktivt medlemskab, et dødsfald. Endelig har vi fået 7 nye interessemedlemmer.

 

Som man kan se ovenfor, er det samlede medlemstal konstant, nemlig 151 medlemmer i alt. Dog må vi konstatere, at antallet af aktive medlemmer er faldet med to, mens antallet af interessemedlemmer er steget med to, så interessemedlemmerne udgør en større andel nu end for et år siden. Det er i øvrigt også en tendens fra de forrige år.

 

Rekruttering af nye medlemmer

 

Selv om det ser ud til, at medlemstilbagegangen for så vidt er bremset, vil vi altid gerne være flere. Dels luner det jo altid med flere medlemmer, og dels står vi bedre i forhold til vores samarbejdspartnere, når vi repræsenterer en større del af førerhundebrugerne. Endelig håber jeg, at vi i LAF kan tilbyde nogle aktiviteter og arrangementer, som også nye førerhundebrugere vil sætte pris på, så de af sig selv får lyst til at være medlem.

 

Efter generalforsamlingen i juni 21 bemærkede vi, at der næsten ikke var nogen instruktører blandt interessemedlemmerne. Det har vi forsøgt at råde bod på, efterhånden som vi kom i forbindelse med de forskellige instruktører, og på nuværende tidspunkt er der seks instruktører i vores medlemsliste, og med lidt held kan vi vel håbe på endnu flere i løbet af året. Det er altid en stor glæde at få nye interessemedlemmer, som interesserer sig for førerhundesagen, og det er desuden mit håb, at de instruktører, som vælger at være medlem af LAF, kan hjælpe os med at sprede det glade budskab om foreningen til nye førerhundebrugere og dermed potentielle aktive medlemmer.

 

Vi har i bestyrelsen snakket om vigtigheden af, at nye medlemmer bliver kontaktet, så de føler sig velkomne og får lyst til at deltage på vores arrangementer. Der er blevet udarbejdet en liste med spørgsmål og emner, som man kan tage op med nye medlemmer, så vi sikrer os, at man får snakket om deres behov og forventninger til LAF. Der er ikke tale om et egentligt spørgeskema, men mere en inspirationsliste.

 

Desuden har vi på samarbejdsmødet med førerhundeordningen i november drøftet, hvordan vi kunne nå ud til førerhundebrugerne i forbindelse med udplacering af en ny hund. Vi optræder naturligvis i “DBS om førerhunden”, som man får udleveret, når man får ny hund. Kapitlet om LAF er i øvrigt i skrivende stund ved at blive opdateret, så det bliver mere tidssvarende.

 

Tidligere kunne man desuden nå langt ved at lade en informations-CD samt en CD-udgave af Førerhunden følge med ved udplaceringen af en hund, og endnu tidligere naturligvis et kassettebånd, men flere og flere har slet ikke mulighed for at afspille DAISY-CD’er, så i øjeblikket er vi afhængige af, om folk følger et link i en mail.

 

Vi undersøger i øjeblikket forskellige muligheder, bl.a. for at kunne distribuere materiale på en USB-pind, da vi mener, det kan være en fordel at give potentielle medlemmer noget fysisk i hånden.

 

Ud over dette, er det bedste vi kan gøre, vist at sørge for at LAF er den gode og indbydende forening, som førerhundebrugerne slet ikke kan undvære at være medlemmer af.

 

Økonomi

 

 

Økonomisk status

 

Igen i 2021 udviser vores regnskab et driftsresultat, som er, ikke blot en smule, men en del ud over det sædvanlige. Tallene ser ud som følger:

 

Driftsresultat: kr 697.206,90

Kursregulering Værdipapirer: kr 16.503,02

Årets driftsresultat: kr 713.709,92

 

Disse i LAF-sammenhænge temmelig voldsomme tal skyldes, at LAF i foråret 21 fik udbetalt foreningens andel af det, der blev tilbage efter opløsningen af Elise Inger Bjerløv Jacobsens fond. Selv uden denne engangsindtægt ville årets driftsresultat dog stadig have været kr 56127,77, hvilket heller ikke er hverdagskost i foreningen. Dette skyldes, at vi, ligesom i 2020, kun havde mulighed for at afholde to arrangementer, nemlig generalforsamlingen i juni og et førerhundetræf i september.

 

Investering af LAF’s midler

 

Efter vi i foråret 21 fik udbetalt vores andel af resterne efter Inger Elise Bjerløv-Jacobsens fond, var vi pludselig blevet mere end 650.000 kr. rigere og havde dermed en samlet formue på tæt ved 1,2 millioner kr. Disse penge skulle naturligvis ikke bare stå på en bankbog og trække en negativ rente, så efter generalforsamlingen i juni begyndte vi at lede med lys og lygte efter en fornuftig investeringsordning. Desværre kunne de store banker tilsyneladende ikke rigtigt byde på noget til en forening som os, der ikke indebar en ret voldsom mængde gebyrer og omkostninger, og vi mener at det ville være uansvarligt og i øvrigt alt for ressourcekrævende, hvis vi i bestyrelsen selv skulle sammensætte og vedligeholde en investeringsportefølje. Vi var således meget glade, da vi i november fik tilbud om at tilslutte os Dansk Blindesamfunds investeringsordning, som primært er beregnet til investering af kredsenes midler. Vi besluttede ret hurtigt at realisere denne mulighed, men umiddelbart efter besluttede Dansk Blindesamfunds hovedbestyrelse at hæve den maksimale andel af aktier i investeringsordningen til 50 procent, hvilket er 10 procent højere end det tal, der står nævnt i LAF’s vedtægter. Bestyrelsen vil derfor på generalforsamlingen komme med et forslag om at ændre vores vedtægter, så vi kan tilslutte os Dansk Blindesamfunds investeringsordning og få gavn af de fordele, det medfører.

 

Arrangementer

 

Generalforsamlingen i juni 2021

 

Generalforsamlingen 2021 var egentlig planlagt til afholdelse i marts, som vi plejer, men på grund af Corona blev arrangementet udskudt til juni måned, hvor førerhundetræffet så måtte vige pladsen. Ligesom de sidste par år, blev selve generalforsamlingen afviklet lørdag og søndag formiddag. Fredag aften havde vi besøg af Dansk Blindesamfund og førerhundeordningen, og lørdag eftermiddag var der god tid til at nyde sommervejret og gå ture med hundene.

 

Desværre fik generalforsamlingen en noget kaotisk afslutning, idet den bus, vi havde bestilt fra firmaet Egeskov til at transportere os til Fredericia Banegård, aldrig dukkede op. Efterfølgende fik vi at vide, at Egeskov tilsyneladende havde solgt den pågældende bus, men glemt at flytte nogle af de ture, den skulle køre, heriblandt vores.

 

Efterfølgende begyndte vi at sondere andre transportmuligheder til fremtidige arrangementer, dog uden umiddelbart at finde et oplagt alternativ. I mellemtiden er Egeskov Taxa blevet overtaget af Viking Busser, som tilsyneladende sidder tungt på markedet. Vi håber meget, at der var tale om en enkeltstående hændelse, og transporten til banegården i forbindelse med det efterfølgende førerhundetræf fungerede da også uden problemer.

 

Førerhundetræffet i september 2021

 

I september var det så tid til et førerhundetræf. Vi havde i bestyrelsen besluttet at lave et træf og ikke et kursus, dels fordi det dårligt kunne nå at blive arrangeret efter generalforsamlingen i juni, men også fordi, det ikke var til at forudse, hvordan Corona-situationen ville se ud på det tidspunkt, og vi ikke ville risikere det samme kaotiske forløb som i 2020, hvor vi med kort varsel måtte ændre et kursus til et træf.

 

Det overordnede tema for førerhundetræffet var hundens og vores eget bevægeapparat. Hvordan undgår man at få spændinger og skader af at gå med førerhund? Hvilke øvelser kan man lave med sin hund for at holde den fysiske styrke vedlige og undgå spændinger og skader hos hunden. Alle fik mulighed for en tur på gulvet og græsplænen, både mennesker og hunde.

 

Fysisk træning og vedligeholdelse af hunden har nok været et lidt overset emne, men det er nok noget, vi vil vende tilbage til senere.

 

Bladet Førerhunden

 

Førerhunden er igen i 2021 udkommet seks gange. René Nielsen var desværre nødt til på et tidspunkt at holde en pause fra hvervet som redaktør af personlige årsager, men han er nu tilbage på pinden og i fuld vigør. Indslag til Førerhunden er meget velkomne, hvad enten de er på skrift eller lyd, og uanset om de er hjemmelavede eller sakset et andet sted fra. Det kan kun gøre bladet mere levende og læseværdigt.

 

Hjemmesiden

 

LAF’s hjemmeside er desværre en af de områder, som har lidt noget under bestyrelsens begrænsede ressourcer. Der har således ikke været overskud til at realisere de planer, vi har haft for hjemmesiden, f.eks. det visuelle løft af siden, som Dansk Blindesamfunds kommunikationsafdeling for længe siden har tilbudt at hjælpe os med. Vi har dog bestræbt os på at holde siden vedlige med referater, nye numre af Førerhunden og lignende.

 

Noget tilsvarende kan siges om vores Facebook-gruppe, som vi overvejer at opgradere til en egentlig Facebook-side, da den så bliver lettere at styre, både med hensyn til indlæg og ejerskab. I den forbindelse vil jeg gerne sige tusind tak til dem, som har lagt gode og konstruktive indlæg op i Facebook-gruppen.

 

Som omtalt tidligere i denne beretning, havde vi planlagt at gennemføre en undervisningsdag for bestyrelsen med René Nielsen i mulighederne på hjemmesiden og Facebook. Den skulle finde sted i forbindelse med vores møde i slutningen af januar, men arrangementet er udskudt til efter generalforsamlingen, da det vil være bedre og mere relevant at gennemføre en sådan undervisning for en nyvalgt bestyrelse.

 

Samarbejdet med Førerhundeordningen og Dansk Blindesamfund

 

Også i det forløbne år har vi haft et glimrende samarbejde med Dansk Blindesamfund og førerhundeordningen. Vi afholdt vores årlige samarbejdsmøde i slutningen af november, og derudover har vi haft jævnlig kontakt om forskellige sager. Nedenstående emner er et udpluk af, hvad vi har drøftet undervejs.

 

Renovering af lufte- og aktivitetsgården på Fuglsangcentret

 

Dette er en sag, som vi tog hul på allerede i 2020. LAF har været involveret fra starten og har haft mulighed for at komme med ideer og kommentarer til projektet.

 

Det var egentlig meningen, at den nye luftegård skulle stå færdig i løbet af foråret 2021, men projektet trak i langdrag af forskellige grunde. Vi håber, at hele projektet er afsluttet inden generalforsamlingen i marts.

 

Førerhundens dag

 

Førerhundens dag finder hvert år sted den sidste onsdag i april. Tidligere har det været en dag, hvor man tog ud og holdt foredrag på skoler eller lignende eller sågar stod og delte flyers ud. Det har af indlysende årsager ikke været muligt i de sidste par år, og både i 20 og 21 var førerhundens dag et arrangement på internettet, hvor LAF var med i idefasen, men ikke deltog i selve planlægningen eller udførelsen.

 

Førerhundens dag 2022 er nu i støbeskeen. Også i år vil der blive lavet en video, og LAF er denne gang mere med, også i den konkrete del af arrangementet.

 

Førerhundens dag vil nok også fremover få et mere digitalt præg end tidligere. Tiden er nok til en vis grad løbet fra det med at stå på strøget og dele flyers ud. Både LAF og DBS vil dog fortsat støtte op om initiativer til at komme ud i den virkelige verden og tale om vores hunde og vise dem frem.

 

Førerhunde med til udlandet

 

Som det kan læses i tidligere årsberetninger, er dette en sag, som har kørt igennem nogle år. Den fandt dog en løsning sidste år, idet der blev lavet en ordning, så brugeren kan få sit navn i hundens pas, og der dermed ikke bliver stillet spørgsmål om ejerskabet i forbindelse med indrejse i Danmark eller andre lande.

 

I forbindelse med samarbejdsmødet i november blev der efterlyst erfaringer med ordningen på førerhundemailinglisten. Der dukkede ingen tilbagemeldinger op, så selv om rejseaktiviteten måske ikke har været helt normal i den forløbne tid, må vi konkludere, at ordningen tilsyneladende fungerer efter hensigten.

 

Førerhunde på sygehusene

 

Også denne sag er en gammel traver, som vi har haft oppe med mellemrum. I øjeblikket kører der en konkret sag med Sygehus Sønderjylland, som under ingen omstændigheder vil give adgang for førerhunde på deres område. Det bedste, man kan sige om den ting, er, at de faktisk skriver det højt og larmende på deres hjemmeside, så ingen kan være i tvivl om, hvilke synspunkter de har på det felt.

 

Der har været en del kontakt mellem Dansk Blindesamfund, Danske handicaporganisationer og Danske Regioner i den forløbne tid, og Danske Regioner har senest her i januar 2022 endnu en gang slået fast, at førerhunde som hovedregel skal kunne medtages til ambulant behandling på sygehuse, medmindre der er helt specielle grunde til det modsatte, f.eks. øget infektionsfare. I skrivende stund findes det diskriminerende afsnit dog stadig på Sygehus Sønderjyllands hjemmeside. Vi følger naturligvis udviklingen nøje.

 

Corona-midlerne

 

LAF gennemførte før generalforsamlingen i juni 21 en serie Zoom-arrangementer med instruktør Gitte Pedersen om træning med reflektion. Dette var så stor en succes, at vi måtte afholde de to arrangementer af to omgange, så der i alt blev tale om fire arrangementer. I sensommeren lavede vi desuden et online-arrangement med Carsten Druekær og førerhundeordningen. Desuden lavede vi en liste med emner for fremtidige arrangementer, som førerhundeordningen så ville hjælpe os med at finde instruktører til.

 

I mellemtiden fik førerhundeordningen i opdrag fra Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg selv at lave arrangementer for Corona-midler, Hvilket uundgåeligt har skabt lidt trængsel. Førerhundeordningen gik således ud med arrangementer om fyrværkeri og træning for lydangst uvidende om, at en gruppe i LAF’s bestyrelse samtidig var ved at planlægge et lignende arrangement.

 

På vores samarbejdsmøde med førerhundeordningen i november drøftede vi, hvordan vi kan arbejde sammen om Corona-arrangementerne, så længe midlerne findes, og helst undgå at falde alt for meget over hinanden. Det vigtigste er trods alt, at der faktisk bliver afholdt arrangementer. De lokale arrangementer om styrketræning og bagpartskontrol hos hunden, som førerhundeordningen i skrivende stund er ved at afholde, er en direkte fortsættelse af temaet fra vores førerhundetræf i september.

 

International Guide Dog Federation (IGDF)

 

International Guide Dog Federation (IGDF) er en international organisation af førerhundeleverandører fra i skrivende stund 34 forskellige lande. Organisationen har siden begyndelsen af 1990’erne haft en standard for førerhunde og de tilhørende services, som alle medlemsorganisationerne, dvs. førerhundeleverandørerne skulle opfylde for at kunne være medlem. Standarden berører ikke blot førerhundene men også instruktørerne, som, foruden deres hundefaglige viden, også skal have et grundigt kendskab til mobility og til det at være blind i det hele taget. Denne standard er efterhånden blevet anerkendt i det bredere samfund. f.eks. er der luftfartsselskaber, som kun vil medtage førerhunde hvis de kommer fra en IGDF-godkendt leverandør.

 

I LAF’s bestyrelse stiftede vi første gang bekendtskab med IGDF i forbindelse med udarbejdelse af vores såkaldte kvalitetspapir i 2017. Papiret er i høj grad inspireret af IGDF’s standarder, og vi har siden den gang ved enhver given lejlighed opfordret de danske førerhundeleverandører til at tilslutte sig disse standarder og IGDF.

 

Denne lange indledning munder ud i, at vi i år har genoptaget vores kommunikation med IGDF. De drøfter i øjeblikket, hvordan og i hvilket omfang de kan inddrage brugerorganisationer som LAF i arbejdet og har spurgt LAF, om vi kunne tænke os at være med under en eller anden form. Dette tilbud har vi naturligvis taget imod med kyshånd. Det vil være en stor ting, hvis vi som førerhundebrugere kan øve direkte indflydelse på de standarder, som gælder for førerhunde i nu flere og flere sammenhænge. Vi afventer i øjeblikket den videre udvikling i sagen og IGDF’s interne drøftelser på området.

 

Afslutning

 

Dette meget korte år i LAF’s historie nærmer sig sin afslutning. Jeg vil gerne takke alle, som har ydet en indsats for LAF, for vores medlemmer og for førerhundesagen. Jeg håber, alle har lyst til og mod på at fortsætte det gode arbejde i det kommende år, som forhåbentlig bliver blot en lille smule mere normalt, og hvor lidt flere aktiviteter kan afvikles, sådan som vi plejer at gøre det.

 

På bestyrelsens vegne

 

Bue Vester-Andersen

Formand