Årsberetning 2018

Årsberetning for Landsforeningen af Førerhundebrugere LAF, for foreningsåret 2018-19.

 

Indledning

 

Så er endnu et år gået i LAF’s historie, og vi skal i denne beretning forsøge at beskrive nogle af de væsentligste ting der er foregået i vores lille forening siden sidste generalforsamling.

 

Som noget af det vigtigste har vi fastholdt vores aktivitetsniveau i forhold til vore arrangementer på fuglsangcentret, med en generalforsamling, et LAF-træf samt et kursus og det er jo først og fremmest her, I som medlemmer mærker at foreningen lever.

 

Den lever bestemt også på andre måder med blandt andet bestyrelsesarbejde, hvor nogle af opgaverne har været de udfordringer den nye persondataforordning har givet os, vores langtidsprojekt med LAF’s bud på et kvalitetspapir, samt nye samarbejdsmåder efter Henning backs måtte udtræde af bestyrelsen grundet sygdom. Endvidere har flere af deltagerne i vores generalforsamling ytret ønske om, at vi skal være lidt mere aktive sammen med vore hunde i løbet af generalforsamlingsweekenden, hvilket vi også har forsøgt at gøre noget ved.

Det var også året hvor tilslutningen til vores kursus i september var så stor, at vi skulle bruge 8 førerhundeinstruktører; men desværre kun kunne få lavet aftale med 7. vi valgte så at tage kontakt til DCH og der igennem få lavet en aftale med en instruktør, som gerne ville hjælpe os.

 

Dette og meget mere kan du læse om i denne årsberetning.

 

God læselyst

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af formand Kai Østergaard, Kasserer Michael Kok, bestyrelsesmedlemmerne Bue Vester-Andersen, Jane Nielsen og Tina Jellesen Nielsen samt suppleanterne Anette Lindell og Lena bang.

 

Vi har i år holdt 4 bestyrelsesmøder, hvor mødet i april var med overnatning på Fuglsangcentret, det andet blev holdt i forlængelse af vores kursus i september, det 3. møde i november blev til telefonmøde over 2 aftener og endelig har vi holdt et dagsmøde i januar som også blev holdt på Fuglsangcentret.

Vore erfaringer med at holde telefonmøde har været rigtig positive og vi har besluttet at det sagtens kan være en mulighed fremover. Det kunne f.eks. være et telefonmøde mellem april- og september mødet samt andre situationer hvor det kan være praktisk.

 

Jeg synes der er en rigtig god stemning på vore møder, og alle er meget villige til at påtage sig de opgaver vi skal have løst. På den måde kan vi vist ikke ønske os en bedre bestyrelsessammensætning.

 

Medlemstal

 

I begyndelsen af 2018 var der 135 aktive og 40 interessemedlemmer og ved årets afslutning var tallet 118 aktive og 40 interessemedlemmer. Dermed et fald i aktive på 17 medlemmer og for interessemedlemmernes vedkommende det samme antal som ved årets begyndelse.

 

For de aktive medlemmers vedkommende ser udviklingen således ud: Der har været 2 udmeldinger grundet restance, 8 der ikke ønskede at være medlem længere, 5 der er overgået til interesse medlemskab, 3 der ikke længere har hund samt 3 dødsfald. Endelig har vi fået 4 nye medlemmer.

 

For interessemedlemmernes vedkommende ser udviklingen således ud: Der har været 3 udmeldte grundet restance, 5 der ikke ønskede at være medlem længere, 1 der er overgået til aktiv medlemskab. Endelig har vi fået 9 nye medlemmer.

 

Medlemsrekruttering

 

Vi må jo desværre sige, at effekten af den indsats vi har gjort for at få nye medlemmer har været meget begrænset, for ikke at sige, at det vel nærmest ikke har haft nogen effekt overhovedet.

 

Jeg synes vi gør mange rigtig gode tin i LAF og vi modtager bestemt også mere ros end ris blandt andet for vore arrangementer, så det burde vel også medvirke til flere medlemmer. Vi kan dog blot konstatere at der åbenbart skal mere til og hvad det er, må vi i bestyrelsen forsøge at finde ud af. Den aftale vi har med førerhundeordningen om udlevering af vores reklame CD hver gang der bliver udplaceret en førerhund, lader i hvert fald ikke til at bære nævneværdig frugt.

Jeg håber dette emne kommer til debat på generalforsamlingen under punktet "Fremtidig arbejde", og at vi sammen kan inspirere hinanden til nye og spændende initiativer der kan resultere i flere medlemmer.

 

det er jo også vigtigt at alle medlemmer af LAF husker at reklamere for vores lille forening rundt omkring, hvor vi møder andre førerhundebruger som måske ikke er medlemmer af LAF. Det er jo ganske umuligt for bestyrelsen at finde frem til førerhundebrugere som ikke er medlem af vores forening efter den nye persondataforordning er trådt i kraft, så derfor har vi virkelig brug for jeres hjælp.

 

Hjemmesiden

 

Vi er efterhånden nået rigtig langt med vores nye hjemmeside og jeg synes den fortjener mange flere brugere end vi har i øjeblikket, så jeg håber der er flere af jer, der opretter sig som bruger af siden.

 

Her kan du blandt andet læse i vores kalender, hvornår de enkelte arrangementer foregår. Under nyheder invitationer til vore arrangementer og hvad der ellers foregår af spændende tin i LAF. Referater fra vore bestyrelsesmøder. Medlemsbladet Førerhunden – også med mange af de gamle Førerhunden helt tilbage til 1991 med mange sjove og spændende indlæg. Der mangler dog enkelte numre, som du også kan se en liste over.

 

man kan også melde sig ind i LAF via vores hjemmeside, hvilket der også er enkelte der har benyttet sig af. Vi har også ændret vore indmeldelsesformularer således at der fremover vil blive mulighed for at tilføje sit Dansk Blindesamfunds medlemsnummer, såfremt man er medlem der. Dette af hensyn til vores ansøgning om medlemstilskud.

 

Som afslutning på denne hjemmeside snak vil jeg også lige nævne adressen hertil. Den er: www.Foreningen-LAF.dk

 

Økonomi

 

Vi må jo helt overordnet sige at LAF har en meget sund økonomi, og det skyldes udover medlemskontingent og medlemstilskud fra Dansk Blindesamfund, Annelise Arup som betænker os med 50.000 kr. hvert år samt Elise Inger Gjerløv Jacobsens Mindefond hvor vi har modtaget det fulde afkast hvert andet år. Derfor modtog vi også i 2018 godt og vel 50.000 kr. fra fonden. Det blev aftalt at pengene udelukkende skulle gå til afholdelse af vores september kursus og blev der et overskud skulle restbeløbet gå til afvikling af Førerhundens Dag 2019. Det blev dog ikke aktuelt da LAF måtte lægge et par ekstra tusinde kroner i afviklingen af kurset.

 

Her kommer så et par hovedtal fra regnskabet, og resten får I naturligvis når det bliver kasserens tur. Driftsresultat kr. 39.199,67,- – kursregulering værdipapirer  kr. 2.681,09 – hvilket betyder at årets driftsresultat udviser et overskud på kr.  36.518,58.

 

Det har naturligvis også betydning for vore indtægter hvor mange medlemmer vi har, da vi får et årligt medlemstilskud fra Dansk Blindesamfund for de medlemmer der også er medlem af Dansk Blindesamfund. På nuværende tidspunkt udgør dette tilskud henholdsvis 200 kr. for aktive medlemmer og 150 kr. for interessemedlemmer.

 

Det bør naturligvis også nævnes at vi heller ikke i 2018 måtte lide den tort at betale afbestillingsgebyr til Fuglsangcentret. Dejligt at kunne konstatere og jeg håber I også fortsat vil være meget opmærksomme på at melde forfald i rette tid, så vi kan undgå disse kedelige afbestillingsgebyrer.

 

Arrangementer

 

Også i 2018 har vi afholdt 3 arrangementer. Det var vores generalforsamling i februar, Træffet i juni samt kurset i september.

 

Der har også været en rigtig fin tilslutning til arrangementerne i 2018, og især kurset i september var så velbesøgt, at det er mange år siden der sidst var så mange deltagere til et LAF-arrangement.

Samtidig synes jeg også det er dejligt at mærke den gode og positive stemning der altid er når vi mødes, hvilket jo betyder meget for os der står for arrangementerne.

 

Uden at gå for meget i dybden synes jeg dog der skal knyttes et par kommentarer til de enkelte arrangementer.

 

Hvad angår generalforsamlingen var der gået kludder i bestillingen på Fuglsangcentret, hvilket betød at vi var nødsaget til at holde generalforsamlingen allerede sidst i februar måned. Dette var dog ikke helt i overensstemmelse med vore vedtægter, men de fremmødte valgte heldigvis at acceptere dette. I vore vedtægter fremgik det nemlig at generalforsamlingen først måtte holdes fra den 1. marts. Der blev derfor også fremsat – og vedtaget – et vedtægtsændringsforslag hvor perioden for afvikling af fremtidige generalforsamlinger blev udvidet, så tidsrummet nu er fastsat til inden den 1. juni.

 

Årets junitræf blev holdt i dagene 8. til 10. juni, hvor det som sædvanlig var det sociale der var i højsædet.

Vi begyndte fredag aften med et lille foredrag om hvilke forventninger kan/skal vi have til vores hunde og efterfølgende var der gruppearbejde om emnet.

Lørdag formiddag var der mulighed for at være aktiv sammen med sin hund, da der var arrangeret forskellige gåture. Om eftermiddagen var der så mulighed for det årlige bad til såvel hund som ejer, hvilket foregik ved Trelle Næs. Endelig var der jo god mad og masser af hygge lørdag aften.

Søndag formiddag var der så igen mulighed for forskellige aktiviteter for såvel to- som firbenede, inden frokosten og efterfølgende hjemrejse.

 

Vores kursus blev holdt i weekenden den 14. til 16. september, hvor vi fredag aften begyndte med et rigtigt godt foredrag om hundens kropssprog og indlærte adfærd, som Carina Graversen stod for. Det var meget inspirerende og gav anledning til en god snak efterfølgende. Jeg skal også lige huske at nævne at foredragene som bliver holdt i forbindelse med vore arrangementer naturligvis efterfølgende også kan findes og høres på vores hjemmeside.

 

Hele lørdagen gik med forskellige øvelser vi skulle lave sammen med vore hunde. Vi var opdelt i 4 grupper hvor der var tilknyttet to instruktører til hver gruppe.

 

søndag formiddag lavede vi igen øvelser med hunden under overskriften "Meningsfyldte aktiviteter for din hund og dig".

 

Helt sikkert et par hårde dage for såvel hunde som mennesker, og det var helt tydeligt at al energi var brugt hos rigtig mange af os, da vi nåede til evalueringen sidst på søndag formiddag.

 

I forbindelse med kurset skulle vi også gerne bruge 8 førerhundeinstruktører; men det lykkedes os kun at få lavet aftale med 7, hvorfor vi måtte finde en instruktør udefra. Heldigvis har vore førerhundeinstruktører også et godt netværk udenfor Dansk Blindesamfunds førerhundeordning, og på den måde lykkedes det os at få nok en instruktør med. Selv om vedkommende ikke tidligere hverken havde beskæftiget sig med blinde eller førerhunde, gik det aldeles fremragende.

 

Vi er jo meget afhængige af at såvel hjælpere som førerhundeinstruktører har lyst til at stille sig til rådighed i forbindelse med vore arrangementer. Der skal derfor også lyde en stor tak til dem for samarbejdet i 2018. Et samarbejde jeg håber også vil fortsætte.

 

Bladet Førerhunden

 

Også i denne beretningsperiode har vi udgivet vores medlemsblad Førerhunden 6 gange, som tidligere vedtaget. Der har som sædvanlig været indlæg fra formanden, referater fra vore møder, lydindslag fra de foredrag der har været i årets løb, invitationerne til vore arrangementer, stof fra vores redaktør og meget få bidrag fra medlemmer. Som tidligere nævnt vil det være rigtig dejligt såfremt I medlemmer også ville bidrage noget mere til, at vores blad kunne blive endnu mere mangfoldigt og spændende.

 

Lokale kurser

 

Som jeg også nævnte sidste år, har vi forsøgt at få igangsat nogle lokale "For sjov-kurser", hvor vi blandt andet har henvendt os til alle kredsformænd i Dansk Blindesamfund med opfordring til at igangsætte sådanne kurser.

 

Det har vi naturligvis også fået tilbagemeldinger på; men ikke opnået at der på nuværende tidspunkt er startet nye lokale kurser op. I øjeblikket er der kurser i Ålborg, Århus og Nordsjælland. Endvidere forsøges oprettet et hold på Fyn samt kreds Syd-Vestjylland. I kreds Syd-Vestjylland var alt på plads, men pludselig var der afbud fra en af deltagerne grundet sygdom og lidt senere også et afbud fra en da stoppede som førerhundebruger.

 

SUKA var også godt i gang med at tilbyde et kursus via folkeoplysningen, men det strandede åbenbart på at de ikke forstår hvornår det kan laves som kompenserende kursus og hvornår det er et tilbud under folkeoplysningsloven. Vi har dog aftalt at vi i bestyrelsen vil forsøge at guide dem, så der forhåbentlig også kommer et tilbud i Københavnsområdet.

 

Kvalitetspapir førerhunde

 

Som nævnt utallige gange i de sidste mange årsberetninger forsøger vi på at skrive et kvalitetspapir på vore krav og forventninger til hvad en bevilling på en førerhund skal indeholde. Det føler vi er nødvendiggjort af, at alle der har lyst til det nu kan nedsætte sig som førerhundeleverandør. På den måde håber vi at kunne medvirke til sikring af førerhundens kvalitet samt indholdet af en bevilling ikke forringes. Her tænker jeg først og fremmest på at nogle af de ydelser der følger med en bevilling i dag, ikke pludselig bliver til brugerbetaling.

 

Det er desværre blevet et digert værk på 7 sider, så vi har besluttet at lave en Pixi-udgave som blandt andet skal rundsendes til relevante forvaltninger i kommunerne, kommunikationscentre, synscentraler samt andre relevante steder. Der vil så naturligvis være et link til den fulde udgave som kommer til at ligge på vores hjemmeside.

Pixi-udgaven håber jeg er færdig inden generalforsamlingen og måske endda også rundsendt.

 

Det har simpelthen været den største udfordring vi har haft i LAF i de år jeg har været formand, og jeg synes godt vi kan drikke et ekstra glas vand, når udsendelsen af Pixi-udgaven er færdig. Her synes jeg også jeg gerne må fremhæve en enkelt person, som har været pennefører på denne store opgave, nemlig Bue.

 

På et tidspunkt i forløbet bad vi jo også de tre leverandører der har lavet førerhunde sende deres kvalitetsstandarder til os, som kunne være til inspiration for vores arbejde. Det lykkedes os dog kun at få positive tilbagemeldinger fra Servicehundeforeningen og Dansk Blindesamfunds Førerhundeordning; men en stor tak skal der bestemt lyde til de to.

 

Samarbejde med førerhundeleverandørerne

 

Også i 2018 har vi holdt et enkelt samarbejdsmøde med Dansk Blindesamfund og Førerhundeordningen. Denne gang var der ikke repræsentanter med fra Instruktørforeningen, da foreningen er ophørt.

 

Det er jo altid givende med den slags møder, som ofte også medvirker til at få fjernet eventuelle misforståelser samt skabe respekt for hinandens arbejde.

 

Det eneste jeg vil nævne fra dette års møde er, det bøvl der er når man skal have sin hund med til udlandet. Som det er på nuværende tidspunkt skal man henvende sig til Førerhundeordningen i Dansk Blindesamfund, og her bede om noget dokumentation, som skal bruges hvis man bliver standset i tolden.

Det er Fødevarestyrelsen der kræver dette, og Thorkild Olesen har lovet at rette henvendelse herom til styrelsen, så der kan findes en smidigere måde at gøre dette på eller måske få fritaget førerhunde for denne ordning.

 

Såfremt dette ikke kan lade sig gøre kan en mulighed jo også være, at chippen omkodes når ejedomsforbeholdserklæringen underskrives. På den måde står førerhundebrugeren som ejer af hunden.

 

Førerhundens Dag

 

I 2018 blev der ikke aftalt et samarbejde mellem Dansk Blindesamfund og LAF i forbindelse med Førerhundens Dag. Derfor var vi heller ikke ude og bede om jeres assistance, som jo plejer at være en vigtig del når vi skal forsøge at skabe opmærksomhed om førerhunden.

 

Jeg finder det meget væsentligt, at vi som brugere kommer på gaden, så vi kan medvirke til, at sprede kendskabet til førerhunde og på den måde gøre hverdagen for os lidt lettere. Her tænker jeg blandt andet på en forståelse for, at vi naturligvis kan have vore hunde med overalt, bortset fra ganske få steder.

 

Afslutning

 

Som afslutning vil jeg gerne sige alle der har ydet en indsats til gavn og glæde for LAF og dens medlemmer samt samarbejdspartnere, tak for et godt og konstruktivt samarbejde. Samtidig håber jeg at alle fortsat har lyst og energi til at være med, når der er brug for det.

 

På bestyrelsens vegne

 

Kai Østergaard

formand