Årsberetning 2016

Årsberetning for Landsforeningen af Førerhundebrugere LAF, for foreningsåret 2016.

 

Indledning

Så er endnu et år gået, og det er igen tiden, hvor vi skal gøre status og se tilbage på hvad der er sket siden sidste generalforsamling.

Det har været et år hvor vi stille og roligt har fortsat arbejdet med de opgaver, der har været længe undervejs, og ikke igangsat så mange nye.

Vi har bl.a. holdt et Træf i juni måned, samt et kursus i september, med rigtig mange deltagere. Det blev også året hvor vi fortsatte arbejdet med vores egen hjemmeside, som har fået navnet www.Førerhundebrugerne.dk.

Der blev endvidere også gjort status på nogle gamle sager som DSB og førerhunde i sundhedssektoren. Sager som åbenbart er næsten helt umuligt at få afsluttet; men vi forsøger endnu engang. Om ikke andet føjer vi så blot et kapitel mere til den uendelig lange historie.

Dette og meget mere kan du læse om i denne årsberetning.

God læselyst

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har bestået af: Formand Kai Østergaard, kasserer Henning Backs, bestyrelsesmedlemmerne Carsten Gade, Tina Jellesen Nielsen og Maria-Louise Lundqvist samt suppleanterne Jane Nielsen og Bue Vester Andersen.

Bestyrelsen har også i år afholdt 4 møder, hvor af de 3 har været dagsmøder, og 1 med overnatning på Fuglsangcentret.

Der har som altid været en dejlig positiv stemning såvel på selve bestyrelsesmøderne som imellem. Det har bestemt heller ikke skortet på velvilje i forhold til referatskrivning, planlægning og afvikling af kurser og træf samt deltagelse i et par arbejdsgrupper.

 

Medlemstal

I Begyndelsen af 2016 var der 140 aktive 38 interessemedlemmer og ved årets afslutning var vi 140 aktive og 43 interessemedlemmer. Dermed det samme antal aktive medlemmer og 5 flere interessemedlemmer ved årets udgang.

Bag disse tal gemmer der sig at vi havde Afgang af 10 aktive medlemmer hvoraf der var 1 død. Da antal medlemmer er det samme ved årets begyndelse som slutning, må vi så også have fået 10 nye medlemmer.

For interessemedlemmernes vedkommende var tallene følgende: 5 flere end sidste år. Bag disse tal gemmer der sig 5 udmeldte samt en tilgang på 10 nye medlemmer.

Når vi ser på det samlede antal førerhundebrugere er der bestemt plads til, at endnu flere bliver medlem. Det kan være lidt vanskeligt for bestyrelsen, at nå ud til alle nuværende førerhundebruger der ikke er medlem af LAF, og måske få dem overbevist om at de naturligvis skal være med, hvor for der herfra skal lyde en opfordring til jer om, at reklamere for vores dejlige forening, og dermed være med til at endnu flere ønsker at være medlem.

Som det også blev omtalt i sidste års beretning, har vi produceret en reklame CD om LAF, som indeholder fakta om foreningen. Den er nu afleveret til Førerhundeordningen, som vil være behjælpelig med at udlevere den på ansøgerkurserne, så kommende førerhundebrugere også meget tidligt får kendskab til os. Endvidere håber vi også at instruktørerne vil være med til at udlevere den i forbindelse med udplaceringen, så vi på den måde kan sikre, at alle førerhundebrugere Kender LAF, og ved hvad vi står for.

Nu har LAF haft sin egen hjemmeside i næsten et år, og vi har naturligvis gjort os nogle erfaringer, som gør at der kommer til at ske nogle ændringer i forhold til indholdets placering, og forhåbentlig får vi også tid til at lægge endnu flere relevante oplysninger op.

Der er også nogle problemer i forhold til login-funktionen, da man på nuværende tidspunkt ikke selv kan bestemme sit password, ligesom husk-mig-funktionen heller ikke fungerer. Det betyder at man efter et kort stykke tid, igen skal logge sig på, med den meget specielle password man oprindeligt har modtaget. Det enkleste her er naturligvis at kopiere denne password over i login-funktionen; men det er absolut ikke ideelt.

Endvidere har vi besluttet, at der skal sættes en tæller på, så vi kan se, hvor mange der besøger vores hjemmeside.

 

Økonomi

Vi kom jo også rigtigt fornuftigt ud af 2016. Dette skyldes først og fremmest den arv vi har modtaget fra Anne Lise Arup, som giver LAF et årligt tilskud på kr. 50.000,-. Endvidere modtog vi også et legatportion fra Elise Inger Gjerløv Jacobsens Mindefond på kr. xx.

Her kommer så et par hovedtal fra regnskabet, og resten får I naturligvis når det bliver kassererens tur. Driftsresultat kr. 7.357,85 kursregulering værdipapirer kr. 3.838,43, hvilket betyder at årets driftsresultat bliver et overskud på kr. 11.196,28.

Det er naturligvis vigtigt både at kunne fastholde de nuværende medlemmer i foreningen, og gerne også udvide medlemstallet, da det har betydning såvel for vores økonomi som gennemslagskraft. Vi får jo et medlemstilskud fra Dansk Blindesamfund på 200 kr. pr. aktiv medlem samt for hvert interessemedlem der også er medlem af Dansk Blindesamfund 150 kr.

Endnu engang er det lykkedes for os, at komme igennem et år uden, at skulle betale afbestillingsgebyrer til fuglsangcentret i forbindelse med vore arrangementer. Det var dog meget tæt på da vi holdt vores kursus i september måned, og der skal derfor endnu engang lyde en opfordring herfra om, at bliver man forhindret i at deltage – efter at have tilmeldt sig – så meld endelig fra så tidligt som overhovedet muligt. En for sen afmelding eller udeblivelse vil koste LAF omkring xx kr., hvilket jo er kedelige penge at betale.

 

Arrangementer

I 2016 har vi sædvanen tro holdt tre arrangementer. Det var den årlige generalforsamling i marts, et Træf i juni og et kursus i september. Vi synes der har været en rigtig fin opbakning til alle arrangementer. Der har også været en rigtig god stemning, hvilket jo også er afgørende for lysten til at deltage.

Årets juni-Træf blev holdt i weekenden den 17 til 19. juni, hvor det sociale absolut var det primære for weekenden.

Fredag aften hørte vi et foredrag af dyrlæge Johan Mikkelsen, fra Åbyhøj Dyreklinik, som bl.a. fortalte om foder, overvægt, allergi samt de forskellige behandlingsformer i forhold til loppebekæmpelse.

Lørdag sidst på formiddagen tog vi på tur med vore hunde. Som noget nyt gik turen denne gang til Trelle Næs, hvor vi tilbragte nogle dejlige timer sammen. Vi havde som noget nyt frokost med, som vi nød i det fri. Herefter fik hundene lov til at bade, og senere lavede vi forskellige øvelser med hundene. En meget vellykket dag, som blev afsluttet med en lækker middag på Fuglsangcentret.

Søndag formiddag, lavede vi igen nogle småøvelser med hundene, inden vi sluttede dagen af med frokost og efterfølgende hjemrejse.

I weekenden den 16. til 18. september afholdt vi årets kursusmed temaet positiv forstærkning.

Vi begyndte fredag aften med at høre Jan Vestergaard fortælle om hvad positiv forstærkning er, og lørdag lavede vi forskellige øvelser, hvor vi lærte at bruge positiv forstærkning, når vi arbejder med vore hunde.

Lørdagen blev som sædvanlig afsluttet med dejlig mad og drikke samt hyggeligt samvær.

Søndag formiddag lavede vi igen forskellige øvelser med vore hunde, som havde til formål at lære os at lege lidt mere med hundene og samtidig få nogle fif til hvordan vi kan lære dem nogle hundekunster.

Også denne weekends arrangement blev afsluttet med evaluering og dejlig frokost, inden vi påbegyndte hjemrejsen.

I forbindelse med vore forskellige arrangementer er vi jo afhængige af at der er nogle instruktører og hjælpere der vil stille sig til rådighed med såvel deres tid som viden. Derfor er det bestemt også dejligt at opleve den store velvilje der er blandt instruktører og andre hjælpere, når vi henvender os. Derfor skal der også lyde en stor tak herfra, og jeg håber vi også fremover kan trække på jer.

Samtidig må vi jo også konstatere, at det oftest er den samme ”gamle garde” blandt instruktørerne der møder op, på nær ganske få undtagelser. Ikke fordi vi ikke er taknemmelige for denne opbakning; men vi så også gerne, at der var flere af de nye og yngre instruktører der også havde lyst til at være med, da det jo også bliver aktuelt med et generationsskifte blandt instruktørerne.

 

Bladet Førerhunden

Vi har også i 2016 udgivet Førerhunden 6 gange. Udover de sædvanlige indlæg fra formanden, referater fra vore møder, lydindslag fra de foredrag der har været samt invitationer til LAF’s arrangementer, har det været meget småt med indlæg. Jeg skal således opfordre medlemmerne til også at levere indslag til bladet, så vi kan få et endnu mere levende og spændende blad. Samtidig skal der dog lyde en stor tak til de få, der har leveret indlæg.

Der blev i forbindelse med sidste års generalforsamling nedsat en Mediegruppe, som også skulle være med til at indsamle forskelligt materiale, der kunne bringes i Førerhunden. Det har dog været ganske småt med indslag herfra; men jeg håber gruppen vil fortsætte, og vi rigtigt kan få gavn og glæde af dens arbejde fremover.

Kort før sidste generalforsamling blev det muligt at læse Førerhunden i sin fulde længde på såvel computer som iPhone, hvilket er sket ved at de lydindslag vi selv producerer, bliver lagt op på vores hjemmeside, og resten af bladet er jo almindelig tekst, svarende til det Nota indlæser.

Jeg synes det er rigtig dejligt med de nye muligheder, som gør jeg kan læse førerhunden uanset hvor jeg befinder mig, blot der er netadgang. Om det også er en mulighed andre LAF-medlemmer er lige så begejstrede for er vanskeligt at vide, da responsen på dette tiltag nærmest har været lig nul.

Vi vil også gerne sige tak til vores redaktør Søren Ullits, for et godt samarbejde i årets løb, og vi håber du vil fortsætte dette arbejde længe endnu.

 

Førerhundeleverandører

Sidste år kunne jeg berette om, at der var 2 leverandører og i år kan jeg så fortælle, at der nu også er en tredje leverandør der har udplaceret en førerhund.

Vi har også oplevet at der er priskrig på levering af førerhunde, hvilket ganske sikkert bliver til gavn for kommunerne. Det vi så skal forsøge at holde øje med er, om det også kommer til at påvirke kvaliteten af de førerhunde der leveres fremover. Der er jo nogle omkostninger der skal dækkes, og bliver det nødvendigt at skrue ned for disse omkostninger, kan det måske få betydning for slutproduktet.

Det sidste nye på området er, at førerhunde i Københavns kommune nu bevilges som et kropsbårent hjælpemiddel. Det kan vi jo så undre os over, og mange af os, sikkert heller ikke forstå; men jeg forsøger at få klarhed over hvad denne ændring betyder for os og, om det overhovedet er lovmedholdeligt.

Det er jo BFO der har vundet denne prissætning for levering af førerhunde i Københavns Kommune; men her er det jo også væsentligt at huske på, at uanset hvilken leverandør der vinder prissætningen i en kommune, er der jo fortsat frit leverandørvalg. Dette betyder til gengæld, at såfremt den leverandør man vælger er dyrere end den der har vundet prissætningen, skal man selv betale merudgiften. Dansk Blindesamfund har dog oplyst overfor mig, at Førerhundeordningen til enhver tid, vil levere førerhunde til samme pris, som andre leverandører, da man naturligvis ikke ønsker brugerbetaling på dette område.

Arbejdsgruppen som skulle udarbejde et papir om, hvad en bevilling på en førerhund bør indeholde, og hvilke krav, der som minimum bør stilles til en førerhund er nået frem til, at papiret skal være ledt anderledes end oprindeligt tænkt.

Dette skyldes først og fremmest, at Kommunernes Landsforening (KL) ikke længere ønsker at indgå aftale om levering af førerhunde på kommunernes vegne; men lader det være op til den enkelte kommune selv, at indgå en sådan aftale.

Jeg har dog en klar forventning om, at vi er nået et godt stykke af vejen med det nye papir, når vi holder vores generalforsamling i marts måned.

 

Samarbejde med førerhundeleverandørerne

Der har ikke i 2016, været afholdt samarbejdsmøde med leverandørerne. Hvad angår dansk Blindesamfund og FHO, har det åbenbart været meget vanskeligt at finde et tidspunkt; men nu har jeg endelig fået lavet en aftale om et møde den 28. februar 2017, og er der noget specielt vigtigt fra dette møde, skal det nok blive nævnt i forbindelse med generalforsamlingen i marts måned. Hvad angår BFO, er det jo gjort helt klart for mig, at man ikke ønsker et samarbejde med LAF, inden vi aktivt arbejder for at BFO kan gøre brug af Fuglsangcentret. Et krav som vi naturligvis hverken kan eller vil honorere, da vi ikke finder at det er vores opgave at blande os i den naturlige konkurrence der finder sted mellem to leverandører af samme ydelse.

 

DSB

Vi har jo i mange år haft et ønske om, at det blev tydeliggjort hvor vi må opholde os i togene med vores førerhunde; men det lader til at være en næsten uløselig opgave. Sagen ligger fortsat hos vores landsformand, som mener vi tidligst kan få lavet denne mulighed i forbindelse med erhvervelse af nye tog. På den måde kan det virkelig have lange udsigter, da man åbenbart allerede har sparet planlagte nye indkøb af tog væk.

Dansk Blindesamfund og LAF samarbejdede igen i år om at markerer Førerhundens Dag, som var den sidste onsdag i april måned. Årets tiltag var førerhundebrugere der besøgte forskellige skoler, og her fortalte om førerhunde og det at være blind. Da vi var færdige med dagen blev det gjort op til, at vi havde fortalt vores budskab til ca. 2500 skolebørn, hvilket var et ganske flot resultat. Hvad mere er, er det jo også helt sikkert at disse 2500 børn har fortalt søskende og forældre om blinde og førerhunde, og dermed er budskabet jo spredt ud til adskillige flere. Endvidere var der også rigtig mange af os, der var lykkedes med at få pressen med ud til foredragene, og dermed blev vores historier jo også bragt i mange dag- og distriktsblade.

Vi har løbende haft kontakt til Elsebeth Svenstrup Jensen fra Central Enhed for Infektionssygdomme (CEI), vedr. ensartede landsdækkende regler for at medbringe sin førerhund i sundhedssektoren. Vi er flere gange blevet lovet, at et udkast til disse regler var lige på trapperne; men vi kan så blot konstatere, at disse trapper åbenbart er meget lange.

Som afslutning vil jeg gerne sige alle der har ydet en indsats til gavn og glæde for LAF og dens medlemmer samt samarbejdspartnere, tak for et godt samarbejde. Samtidig håber jeg at alle fortsat har lyst og energi til at være med, når der er brug for det.

 

På bestyrelsens vegne

Kai Østergaard

Formand