Årsberetning 2015

Årsberetning for Landsforeningen af Førerhundebrugere LAF, for foreningsåret 2015 til 2016.

 

Indledning

 

Så er det igen tiden, hvor vi skal se tilbage på et foreningsår, hvor vi har fortsat arbejdet i forhold til nogle af de opgaver, der har været længe undervejs, og også igangsat et par enkelte nye.

 

Det har vi bl.a. gjort ved at afholde et Træf i såvel juni som september måned, med rigtig mange deltagere. Det blev også året hvor vi fik igangsat arbejdet med vores egen hjemmeside, som har fået navnet www.Førerhundebrugerne.dk.

Der blev endvidere også gjort status på nogle gamle sager som DSB, Seven Eleven, førerhunde i sundhedssektoren, og på IBOS. Sager som åbenbart er næsten helt umuligt at få afsluttet; men vi forsøger endnu engang. Om ikke andet føjer vi så blot et kapitel mere til den uendelig lange historie.

 

Dette og meget mere kan du læse om i denne årsberetning.

 

God læselyst

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen har bestået af: Formand Kai Østergaard, kasserer Henning Backs, bestyrelsesmedlemmerne Carsten Gade, Tina Jellesen Nielsen og Maria-Louise Lundqvist samt suppleanterne Frank Hansen og Bitten Backs.

 

Bestyrelsen har afholdt 4 møder, hvor af kun det ene har været med overnatning på Fuglsangcentret. Tidligere har alle bestyrelsesmøderne jo været med overnatning; men bestyrelsen mener dog at vi, for de tre møders vedkommende – kan nå det vi skal på et dagsmøde. Det fjerde bestyrelsesmøde ændres så det også bliver til et arbejdsmøde, og derfor har vi valgt at der er overnatning i forbindelse hermed.

 

Der har som vanlig været en dejlig positiv og god stemning såvel på selve møderne som imellem. Det har bestemt heller ikke skortet på velvilje i forhold til referatskrivning, planlægning og afvikling af kurser og træf samt deltagelse i et par arbejdsgrupper.

 

Medlemstal

 

I Begyndelsen af 2015 var der 139 aktive 33 interessemedlemmer og ved årets afslutning var vi 140 aktive og 38 interessemedlemmer. Altså 1 aktivt medlem mere samt et plus på 5 interessemedlemmer.

Bag disse tal gemmer der sig at vi havde Afgang af 10 aktive medlemmer hvoraf der var 3 døde 3 der ikke har førerhund længere, 1 slettet grundet restance, 2 udmeldte ved rykning af kontingent. Endelig har vi fået 10 nye aktive medlemmer i årets løb.

 

For interessemedlemmernes vedkommende var tallene følgende: 5 flere end sidste år. Bag disse tal gemmer der sig 1 udmeldt medlem samt en tilgang på 6 nye medlemmer.

 

Når vi ser på det samlede antal førerhundebrugere er der bestemt plads til, at endnu flere bliver medlem af LAF. Det kan være lidt vanskeligt for bestyrelsen, at nå ud til alle nuværende førerhundebruger der ikke er medlem af LAF, og måske få dem overbevist om at de naturligvis skal være med. Der skal således også lyde en opfordring til jer om, at reklamere for vores dejlige forening, og dermed være med til at endnu flere ønsker at være medlem.

 

Som det også blev omtalt i sidste års beretning, er det besluttet at lave en lille reklame-CD for LAF, som skal indeholde fakta om foreningen. Det er så tanken at CD’en bl.a. skal udleveres på ansøgerkurserne, , så kommende førerhundebrugere også meget tidligt får kendskab til os. Endvidere naturligvis også til andre potentielle medlemmer. NOTA har nu indlæst teksterne samt klippet og kopieret en master CD, som vi så kan kopiere fra. Vi håber så at Cd’en bliver godt modtaget rundt omkring, og kan være medvirkende til at vi får endnu flere medlemmer.

 

Da jeg begyndte som formand for foreningen, savnede jeg et sted hvor alle relevante oplysninger jeg havde brug for kunne findes, hvilket vi talte om i bestyrelsen. Resultatet af denne drøftelse blev, at vi syntes vi burde lave en hjemmeside, der langt hen af vejen kunne dække dette behov, og samtidig naturligvis også kunne være til gavn og glæde for alle medlemmerne. Endvidere fik vi jo også en ny mulighed for på denne måde, at orientere offentligheden om førerhunden og dens brugere, hvilket forhåbentlig kan medvirke til en større indsigt og forståelse. Dette har vi så brugt lidt tid på i det forløbne år, og resultatet har I jo alle haft mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med. Vi håber I, lige som bestyrelsen, synes det har givet nogle helt andre muligheder, med vores hjemmeside.

 

Bestyrelsen har som vanlig også forsøgt at holde såvel adresselisten som LAF’s mailliste opdateret; men for at disse lister skal være så retvisende som overhovedet muligt, er det jo også vigtigt at I husker at give besked når I flytter, får ny mailadresse, ændrer telefonnummer eller får ny hund. Det er jo vores kasserer Henning, der vedligeholder disse lister, og dermed også ham I skal rette henvendelse til, såfremt I har nogle ændringer.

 

Carsten Gade og Brian Sørensen har som tidligere nævnt lavet en beskrivelse for turen ”Jorden Rundt”, og inden vi besluttede os for at lave vores egen hjemmeside, syntes vi den skulle ligge på Fuglsangcentrets hjemmeside. Det var centret ikke umiddelbart enige med os i; men nu finder vi det heller ikke nødvendigt længere, da lydfilen nu findes på vores hjemmeside.

 

Økonomi

 

Vi kom jo rigtigt fint ud af 2015, og det endda langt bedre end forventet. Dette skyldes først og fremmest den arv vi har modtaget fra Anne Lise Arup, som giver LAF et årligt tilskud på kr. 50.000 . Der ud over modtog vi også et legatportion fra Elise Inger Gjerløv Jacobsens Mindefond på kr. 25.000.

 

Her kommer så et par hovedtal fra regnskabet, og resten får I naturligvis når det bliver kassererens tur. Driftsresultat kr. 10.435,03, kursregulering værdipapirer -1.977,45 kr., hvilket betyder at årets driftsresultat bliver et overskud på kr. 8.457,58.

 

Det er naturligvis vigtigt både at kunne fastholde de nuværende medlemmer i foreningen, og gerne også udvide medlemstallet, da det har betydning såvel for vores økonomi som gennemslagskraft. Vi får jo et medlemstilskud fra Dansk Blindesamfund på 200 kr. pr. aktiv medlem samt for hvert interessemedlem der også er medlem af Dansk Blindesamfund 150 kr.

 

Vi har jo fortsat meget fokus på afbestillingsgebyrerne på Fuglsangcentret, da det tidligere har været en meget stor økonomisk belastning for os. Eksempelvis havde vi i 2013 en udgift på over 12.000 kr. på denne konto.

 

Derfor er det jo også dejligt at kunne se tilbage på såvel 2014 som 2015,, og konstatere at vi ikke har brugt en eneste krone på den konto.

Dermed kan vi heldigvis konkludere, at den megen omtale af dette problem, har betydet at vi alle åbenbart er meget opmærksomme på disse afbestillingsregler, og vi kan nu bruge de mange penge vi har sparet, på bedre og billigere arrangementer, hvilket bestemt glæder os i bestyrelsen.

 

Arrangementer

I 2015 har vi sædvanen tro holdt tre arrangementer. Det var den årlige generalforsamling i marts, et Træf i juni og endnu et Træf i september. Vi synes alle arrangementer har været velbesøgt, og især vores Træf i september satte næsten ny rekord i tilslutning. Der har også været en rigtig god stemning, hvilket jo også er afgørende for lysten til overhovedet at deltage.

 

Årets juni-Træf blev holdt weekenden den 19 til 21,. juni, hvor det sociale absolut var det primære for weekenden.

 

Fredag aften hørte vi et foredrag af Lotte Tobiassen, som fortalte om sin servicehund, og hvordan livet var blevet langt lettere for hende efter hun havde fået sin trofaste hjælper.

Lørdag formiddag var vi på tur med vore hunde. For nogens vedkommende rundt om Fuglsangcentret og andre en tur til Vest centret.

 

Om eftermiddagen gik turen traditionen tro, så til stranden, hvor hundene fik mulighed for at lege og bade, inden turen gik tilbage til Fuglsangcentret, hvor vi om aftenen nød en dejlig middag og hinandens selskab. Søndag formiddag var der solskins- og regnvejrsaktiviteter for såvel hunde som mennesker, inden vi sluttede træffet af med evaluering og frokost inden hjemrejsen.

 

I weekenden den 11. – 13. september afholdt vi årets andet Træf, og for første gang havde vi økonomi til at invitere en dygtig hundepsykolog som fortalte om Stress på godt og ondt. Dette og den nedsatte egenbetaling, gjorde at det er rigtig mange år siden, der har været så stor en opbakning til et LAF-arrangement.

 

Vi begyndte fredag aften med at høre Kim Vibe fortælle om narkohunde. Lørdag formiddag var der udendørsaktiviteter for to- og firbenede, inden Karen Frost om eftermiddagen fortalte om emnet Stress på godt og ondt. Lørdagen blev som sædvanlig afsluttet med dejlig mad og drikke samt hyggeligt samvær.

Søndag formiddag lavede vi så forskellige øvelser med vore hunde, som tog udgangspunkt i temaet vi havde hørt om, lørdag eftermiddag, inden vi afsluttede weekendens arrangement med evaluering og dejlig frokost.

 

I forbindelse med vore arrangementer er vi jo afhængige af at der er nogle instruktører og hjælpere der vil stille sig til rådighed med såvel deres tid som viden. Derfor er det bestemt også dejligt at opleve den store velvilje der er blandt instruktører og andre hjælpere, når vi henvender os. Derfor skal der også lyde en stor tak herfra, og jeg håber vi også fremover kan trække på jer.

 

Bladet Førerhunden

 

Vi har også i 2015udgivet Førerhunden 6 gange. Udover de sædvanlige indlæg fra formanden, forskellige referater og invitationer til LAF’s arrangementer, har det været meget småt med indlæg. Vi skal således opfordre medlemmerne til også at levere indslag til bladet, så vi kan få et endnu mere levende og spændende blad. Samtidig skal der dog lyde en stor tak til de få, der har leveret indlæg til bladet.

 

Kort før sidste generalforsamling blev det muligt at læse Førerhunden i sin fulde længde på såvel computer som IPhone. Det er sket ved at de lydindslag vi selv producerer, bliver lagt op på Drop Box, og resten af bladet er jo almindelig tekst, svarende til det Nota indlæser.

Det sidste nye i forhold til Førerhunden er, at den nu også kan læses på vores hjemmeside, og, lydfilerne ikke længere ligge i Dropboks; men på den server vores hjemmeside er tilknyttet.

 

Vi har i årets løb haft nogle problemer med lydkvaliteten af de optagelser der bliver lavet, i forbindelse med vore arrangementer på Fuglsangcentret. Dette skyldes først og fremmest, at der ikke er brugt en direkte udgang fra anlægget; men optagelserne er lavet ”ud i lokalet”. Fremover vil alle optagelserne således udelukkende blive optaget via en ledning til anlægget, hvilket betyder at alle lyde der kommer med på optagelsen, skal gå igennem en mikrofon. På den måde burde lydkvaliteten blive meget bedre.

 

Bestyrelsen vil naturligvis også gerne sige tak til vores redaktør Søren Ullits, for et godt samarbejde i årets løb, og vi håber du vil fortsætte dette arbejde længe endnu.

 

Førerhundeleverandører

 

En sag der optager rigtig mange af os er, at der nu er 2 leverandører af førerhunde, og der har naturligvis været sagt og skrevet rigtig meget i den forbindelse.

Jeg håber vi kan være enige om, at man ikke hverken er et bedre eller dårligere menneske, afhængig af hvorfra vi får vores hund. Når der er to leverandører vil det jo altid være således, at nogle brugere foretrækker den ene leverandør fremfor den anden, og nogle kommuner altid vil vælge det billigste produkt, og dermed skal man også selv betale differencen, såfremt man ønsker en anden leverandør, hvor produktet koster noget mere. Sådan er det også på andre hjælpemidler. Det kunne dog være dejligt såfremt vi både fik muligheden for at vælge den leverandør vi gerne vil have og slippe for at betale en eventuel merudgift; men det stiller jeg mig dog meget tvivlende overfor.

 

Vi har jo nedsat en arbejdsgruppe der er i gang med at udarbejde et papir om, hvad en bevilling på en førerhund bør indeholde, og også hvilke kvalitetskrav, der som minimum bør stilles til en førerhund.

Dette arbejde er åbenbart meget vanskeligt, da der ikke rigtig er sket mere siden sidste år.

 

Samarbejde med førerhundeleverandørerne

 

Der har været afholdt et enkelt samarbejdsmøde med Dansk Blindesamfunds Førerhundeordning (FHO), hvor Tanja fra Forretningsudvalget og William Christiansen fra Instruktørforeningen samt Inger Rye Hansen, Kurt Nielsen, Tanja Nørager og Carsten Druekjær deltog. Fra LAF deltog Henning Backs, Frank Hansen og Kai Østergaard.

 

Hvad angår førerhunde i forbindelse med besøg i svømmehallen på IBOS, er der endnu ikke fundet en løsning på problemet. Vi havde lavet aftale om at LAF skulle henvende sig til Claus Høm på Instituttet; men da han ikke længere er ansat på IBOS, afventer vi at den nye leder lige får lov til at sætte sig godt tilrette i stolen. Vi har så intention om at fået møde med ham, og jeg forventer også at vi meget hurtigt kan finde en løsning på dette – for os meget uforståelige problem.

 

DSB og 7-Eleven

 

Allerede sidst år blev det aftalt, at Tanja skulle kontakte Astma-Allergi Danmark så vi sammen kunne afpasse krav og forventninger i forhold til hvor man kan være som allergiker og hvor i togene vi må være med vore førerhunde. Det er dog endt ud i, at det er Thorkild, der forestår denne kontakt, og vi har endnu ikke hørt yderligere i sagen.

 

Der er jo ofte sket afvisninger af førerhunde hos 7-Eleven, men det burde være fortid nu. Ledelsen i 7-Elleven har i hvert fald skrevet rundt til alle kioskerne, hvoraf det fremgår at hunde ikke er velkommen, dog undtaget førerhunde. Det er jo dejligt, at en ledelse på denne måde medvirker til at vi med sindsro kan handle i deres forretninger, og det naturligvis sammen med vore hunde. Vi har i LAF naturligvis skrevet til 7-Elleven, og takket for dette initiativ.

 

Efter generalforsamlingen i 2014 blev der oprettet en mailadresse, hvortil man kan skrive såfremt man oplever at blive afvist med sin førerhund. Såfremt antal henvendelser via denne liste, er et udtryk for det antal afvisninger vi som førerhundebruger kommer ud for, kan vi med glæde konstatere, at det er meget sjældent noget sådan sker. Er det til gengæld ikke et retvisende billede af hvor ofte førerhundebrugere bliver afvist, skal vi opfordre til at indberette hændelsen til listen, så vi kan dokumentere problemets omfang.

 

Der har i årets løb bl.a. været et medlem der blev afvist med sin førerhund i Jysk; med som dog efter en snak med deres hovedkontor fik en undskyldning for det skete, og samtidig blev forretningen orienteret om at førerhunde naturligvis er velkomne i Jysk.

Vi forsøgte i den forbindelse at lave en lille seance, hvor det var meningen at vi i samarbejde med Jysk fik mulighed for at rundsende en lille skrivelse omhandlende førerhunde og Jysk sammen med det diplom vi brugte i forbindelse med Førerhundens Dag. Forretningsudvalget fandt dog ikke at diplomet skulle bruges i sådanne sammenhænge, og da korrespondancen mellem FU og LAF havde været længe undervejs, valgte vi helt at aflyse dette tiltag. Vi er i Laf rigtig kede af dette forløb, og forretningsudvalgets beslutning, og vil derfor forsøge at finde en anden måde at agere på i forhold til fremtidige afvisninger.

 

Dansk Blindesamfund og LAF samarbejdede om at markerer Førerhundens Dag, som var den sidste onsdag i april måned. Årets tiltag var førerhundebrugere der besøgte butikker, restauranter og lignende steder i deres lokalområde, medbringende et diplom samt en buket blomster med tak for den venlige modtagelse vi får, når vi møder op med vores førerhunde. Der var heldigvis rigtig mange førerhundebrugere der havde lyst til at være med, og derfor blev dagen også en rigtig succes, med masser af presseomtale.

 

Hvordan vi skal markere årets Førerhundens Dag er også ved at være på plads, og det er besluttet at vi skal rundt på skolerne og fortælle om førerhunden. Nu hvor jeg skriver denne årsberetning kender jeg ikke hvor stor interesse er for at deltage; men jeg håber vi mindst bliver lige så mange, som vi var sidste år. Jeg er i skrivende stund ved at ringe rundt til en del af jer medlemmer for at høre om I har lyst til at deltage.

Elsebeth Svenstrup Jensen fra Central Enhed for Infektionssygdomme cei

Vi har igen haft kontakt til Elsebeth Svenstrup Jensen fra Central Enhed for Infektionssygdomme (CEI), vedr. ensartede landsdækkende . regler for medbringelse af førerhunde i sundhedssektoren. Der er lavet et udkast som i løbet af januar måned skal i høring, så vi afventer med spænding at modtage dette udkast til kommentering.

 

Samarbejde med Brugernes Førerhundeordning

 

Vi havde et samarbejdsmøde med BFO i maj måned; men man fandt ikke det var nødvendigt med et referat, hvorfor det heller ikke findes på vores hjemmesiden Det der først og fremmest blev drøftet var BF’s manglende tilladelse til at benytte Fuglsangcentret,. Hvilket vi i LAF mener er en sag mellem Dansk Blindesamfund og BFO, og ikke en sag LAF skal involvere sig i.

 

Som afslutning vil jeg gerne sige alle der har ydet en indsats til gavn og glæde for LAF og dens medlemmer samt samarbejdspartnere, tak for et godt samarbejde. Samtidig håber jeg at energien og lysten til at være med, også vil være til stede fremover.

 

På bestyrelsens vegne

 

Kai Østergaard

Formand