Årsberetning 2014

Årsberetning for Landsforeningen af Førerhundebrugere LAF, for foreningsåret 2014 til 2015.

 

Indledning

 

Så er det igen ved at være tiden, hvor vi skal se tilbage på et foreningsår, der ikke har budt på mange nye initiativer; men derimod har vi forsøgt at fortsætte det arbejde der var igangsat inden formandsskiftet på sidste generalforsamling.

 

Det har vi bl.a. gjort ved at afholde såvel et Træf i pinsedagene, som et kursus i september, med rigtig mange deltagere. Det blev også året hvor de nye førerhundebøjler, fik overstået de værste børnesygdomme. Der blev også gjort status på nogle gamle sager som DSB, Seven Eleven, førerhunde i sundhedssektoren, og på IBOS. Der er åbenbart sager der næsten er helt umuligt at få afsluttet; men vi forsøger endnu engang. Om ikke andet føjer vi så blot et kapitel mere til den uendelig lange historie. Naturligvis også noget om den konkurrencesituation der er opstået på levering af førerhunde, efter at endnu en leverandør er kommet til.

 

Dette og meget mere kan du læse om i denne årsberetning.

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen har bestået af: Formand Kai Østergaard, kasserer Henning Backs, bestyrelsesmedlemmerne Carsten Gade, Erika Sandholm og Tina Jellesen Nielsen samt suppleanterne Maria-Louise Lundqvist og Jeanet Høst.

 

Bestyrelsen har afholdt 4 møder, som alle har været med overnatning på Fuglsangcentret. Der har været en dejlig positiv og god stemning såvel på selve møderne som imellem. Det har bestemt heller ikke skortet på velvilje i forhold til referatskrivning, planlægning og afvikling af kurser og træf samt deltagelse i et par arbejdsgrupper.

 

Medlemstal

 

I Begyndelsen af 2014 var der 148 aktive 32 interessemedlemmer og ved årets afslutning var vi 139 aktive og 33 interessemedlemmer. Altså 9 færre aktive plus 1 interessemedlem mere.

Bag disse tal gemmer der sig at vi havde Afgang af 16 aktive medlemmer hvoraf der var 3 døde 4 der ikke har førerhund længere, 1 ikke økonomi til kontingent, 3 slettet grundet restance, 4 udmeldte ved rykning af kontingent samt 1 overført til interessemedlem. Dermed har vi fået 7 nye aktive medlemmer i årets løb.

 

For interessemedlemmernes vedkommende var tallene følgende: 4 færre medlemmer, hvoraf 2 er overført til aktive, og 2 ikke har førerhund længere Vi har således fået i alt 5 nye interessemedlemmer.

 

Som det også blev omtalt i sidste års beretning, er det besluttet at lave en lille reklame-CD for LAF, indeholdende fakta om foreningen, interview med medlemmer om hvad de får ud af at være medlem, samt klip fra nogle af LAF’s arrangementer. Det er så tanken at CD’en bl.a. skal udleveres på ansøgerkurserne, , så kommende førerhundebrugere også meget tidligt får kendskab til os. Endvidere naturligvis også til andre potentielle medlemmer. Arbejdet med at få samlet og klippet materialet sammen, tager dog lidt længere tid end forventet; men vi håber dog snart at kunne præsentere den nye reklame-CD. Det skal i hvert fald være en af de opgaver vi skal have gjort færdig i løbet af det kommende år.

 

Bestyrelsen har som vanlig også forsøgt at holde såvel adresselisten som LAF’s mailliste opdateret; men for at disse lister skal være så retvisende som overhovedet muligt, er det jo også vigtigt at I husker at give besked når I flytter, får ny mailadresse, ændrer telefonnummer eller får ny hund. Det er jo vores kasserer Henning, der vedligeholder disse lister, og dermed også ham I skal rette henvendelse til, såfremt I har nogle ændringer.

 

Der har i længere tid også været arbejdet på at lave en beskrivelse for turen ”Jorden Rundt”,, hvilket i skrivende stund er meget tæt på at være tilendebragt. Beskrivelsen er lavet af Carsten Gade og Brian Sørensen, og vil snart kunne fås på en CD, ved henvendelse til receptionen på Fuglsangcentret. Endvidere overvejer vi også hvorledes vi kan lave en løsning, så man blot kan hente turen ned på sin computer eller IPhone.

 

Økonomi

 

Vi kom jo rigtigt fint ud af 2014, og det endda langt bedre end forventet. At det så, først og fremmest, skyldes en fejl fra bankens side, gør jo ikke tallene dårligere.

 

Vi besluttede på bestyrelsesmødet i maj, at vi ville sælge de obligationer vi havde, og påbegynde en kapitalplejeordning som svarer til den Dansk Blindesamfund benytter. Pengene skulle således investeres i en pulje, med lav risikoprofil; men det blev i stedet høj risikoprofil, hvilket vi først opdagede op til vores bestyrelsesmøde i september. Da havde vi heldigvis opnået et meget flot afkast, så vi besluttede på bestyrelsesmødet, at fortsætte med denne risikoprofil indtil 1. januar 2015. Imidlertid blev markedet lidt urolig omkring november måned, hvorfor vi valgte omgående at overgå til den lave risikoprofil, som jo oprindeligt var besluttet. Endvidere fik vi også en legatportion fra Elise Inger Bjerløv Jacobsens Mindefond på kr. 20.000, som jo blev brugt til vores kursus i september.

 

Her kommer så et par hovedtal fra regnskabet, og resten får I naturligvis når det bliver kassererens tur. Driftsresultat -18.884, 69 kr., kursregulering værdipapirer 23.544,14 kr., hvilket betyder at årets driftsresultat bliver et overskud på kr. 4.659,45.

 

Det er naturligvis vigtigt både at kunne fastholde de nuværende medlemmer i foreningen, og gerne også udvide medlemstallet, da det har betydning såvel for vores økonomi som gennemslagskraft. Vi får jo et medlemstilskud fra Dansk Blindesamfund på 200 kr. pr. aktiv medlem samt for hvert interessemedlem der også er medlem af Dansk Blindesamfund 150 kr.

 

På sidste generalforsamling blev der også fortalt om Danske Bank og nogle uhyrlige gebyrer, som vi absolut ikke havde lyst til at betale. Derfor overvejede vi at skifte til et anden pengeinstitut; men nu er vi i stedet sluppet for disse gebyrer, og betaler nu blot de 75 kr. i kvartalet det koster at have kontoen. Vi undersøgte naturligvis om det kunne gøres billigere andre steder; men det var ikke tilfældet, der hvor vi forhørte os.

 

Der har jo også været meget fokus på afbestillingsgebyrerne på Fuglsangcentret, da det tidligere har været en meget stor økonomisk belastning for LAF. Alene i 2013 havde vi en udgift på over 12.000 kr. til afbestillingsgebyrer. Derfor er det jo dejligt at kunne se tilbage på 2014, og konstatere at vi ikke har brugt en eneste krone på den konto. Dermed kan vi indtil videre konkludere, at den megen omtale af dette problem, har betydet at vi alle er meget opmærksomme på disse afbestillingsregler, og dermed har LAF undgået at få denne ekstra omkostning.

 

Arrangementer

 

I 2014 har vi sædvanen tro holdt tre arrangementer. Det var den årlige generalforsamling i marts, et Træf i juni og et kursus i september. Vi synes alle arrangementer har været velbesøgt, og der også har været en god stemning, hvilket jo også er afgørende for lysten til overhovedet at deltage.

 

Årets Træf blev holdt i pinsen, nemlig i dagene 6. – 8. juni, hvor det sociale, var det primære for weekenden.

 

Fredag aften hørte vi et foredrag af Bitten Backs der fortalte om det at rejse med sin førerhund, lørdag formiddag havde vi besøg af Jan Laursen som fortalte lidt om foder, og foreviste forskellige hundeartikler. Om eftermiddagen gik turen så til stranden, hvor hundene fik mulighed for at lege og bade, inden turen gik tilbage til Fuglsangcentret, hvor vi om aftenen nød en dejlig middag og hinandens selskab. Søndag formiddag var der solskins- og regnvejrsaktiviteter for såvel hunde som mennesker, inden vi sluttede træffet af med evaluering og frokost inden hjemrejsen.

 

I weekenden den 12. – 14. september afholdt vi et kursus på Fuglsangcentret under overskriften ”Skal det være os to”. Her forsøgte vi at sætte fokus på problemhåndtering omkring det, at skulle arbejde sammen med sin hund, når det bliver hverdag, og instruktøren ikke længere er ”lige ved hånden”.

 

Fredag aften var der først et oplæg ved Lene F. Andersen, hvor hun fortalte lidt om de tanker, oplevelser og ønsker hun som erfaren førerhundebruger har i forhold til det at få ny førerhund. Lørdag formiddag holdt Jan Vestergaard så et foredrag, hvor han på bedste vis gav os et indblik i hvorledes hunden oplever vores måde at omgås hunden på, og dens reaktioner herpå. Resten af weekenden – bortset fra lørdag aften, hvor vi hyggede os med mad og drikke samt hinandens selskab – lavede vi forskellige øvelser og lege med vore hunde. En seance hvor der virkelig blev brugt meget energi, så både hunde og mennesker var tømt vor energi, da kurset sluttede til frokost søndag.

 

I forbindelse med vore arrangementer er vi jo afhængige af at der er nogle instruktører og hjælpere der vil stille sig til rådighed med såvel deres tid som viden. Derfor er det bestemt også dejligt at opleve den store velvilje der er blandt instruktører og andre hjælpere, når vi henvender os. Derfor en stor tak herfra, og jeg håber vi også fremover kan trække på jer.

 

Bladet Førerhunden

 

Vi har også i 2014 fortsat den udgivelsesfrekvens der blev besluttet på generalforsamlingen i 2013, nemlig 6 gange årligt. Udover de sædvanlige indlæg fra formanden, forskellige referater og invitationer til LAF’s arrangementer, har det været meget småt med indlæg. Vi skal således opfordre medlemmerne til også at levere indslag til bladet, så vi kan få et endnu mere levende og spændende blad.

 

Det nye der er sket i forhold til Førerhunden er, at det nu kan læses i sin fulde længde på såvel computer som IPhone. Det er nu blevet sådan at de lydindslag vi selv producerer, bliver lagt op på Drop Box, og resten af bladet er jo almindelig tekst, svarende til det Nota indlæser. Der gik lidt kludder i det første gang vi leverede Førerhunden med tilhørende links til Drop Box; men den fejl er nu rettet, så nu skulle det gerne fungere fremover. Det ekstra arbejde der er i forbindelse med dette nye tiltag, har vores redaktør-søren også påtaget sig.

 

Bestyrelsen skal naturligvis også sige tak til vores redaktør Søren Ullits, for et godt samarbejde i årets løb, og vi håber du vil fortsætte dette arbejde længe endnu.

 

Førerhundeleverandører

 

En sag der optager rigtig mange af os er, at der nu er 2 leverandører af førerhunde, og der har naturligvis været sagt og skrevet rigtig meget i den forbindelse. Jeg synes det er trist såfremt det blandt os brugere skal udvikle sig til at nogen af os er de gode, og andre de onde, afhængig af hvilken leverandør vi har fået hund fra. Jeg håber at vi som bruger i stedet kan stå sammen, da det eneste vi vel alle sammen ønsker, er et hjælpemiddel der fungerer optimalt. Så lad os i stedet bruge vores energi på at opnå dette.

 

Det vi kan konstatere er, at der er en relativ stor prisforskel på at få leveret hund fra de to leverandører, nemlig ca. 12.000 kr. for selve udplaceringen samt 5.000 kr. for det årlige vedligehold. En prisforskel som kommunerne naturligvis har meget fokus på, og som kan betyde at såfremt vi selv vil bestemme hvilken leverandør der skal levere vores hund, bliver bedt om selv at betale denne difference, helt i lighed med frit leverandørvalg i forhold til andre hjælpemidler. Det vil naturligvis være dejligt såfremt vi kan opnå frit leverandørvalg i forhold til levering af førerhund, uden en eventuel egenbetaling, hvilket jeg dog tror vil blive meget vanskeligt.

 

Vi har jo nedsat en arbejdsgruppe der er i gang med at udarbejde et papir om, hvad en bevilling på en førerhund bør indeholde, og også hvilke kvalitetskrav, der som minimum bør stilles til en førerhund.

Dette arbejde er ikke tilendebragt; men får vi tid på generalforsamlingen, kunne det måske være et godt tema at drøfte, når vi er så mange brugere samlet.

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde med Dansk Blindesamfunds Førerhundeordning

 

Der har været afholdt et enkelt samarbejdsmøde med FHO, hvor Tanja fra Forretningsudvalget og William Christiansen fra Instruktørforeningen også deltog.

 

Mødet blev først og fremmest brugt til at opdatere LAF’s nyvalgte formand. Fra mødet kan bl.a. nævnes:

 

I forhold til det nye seletøj, lader det til at alle børnesygdommene er ved at være overstået, og der er derfor bestilt 300 stk., og det er bestemt også vores klare indtryk at brugerne er meget begejstrede både for selve selen som er nem at indstille, og sidder rigtig godt på hunden, og også bøjlen som er god at bruge. Den kan dog godt være meget vanskelig at indstille, da der skal bruges mange kræfter når længden på bøjlen skal justeres. Til gengæld er det jo kun en gang man skal indstille bøjlen, så det er bestemt til at leve med.

 

Det er også blevet aftalt, at når LAF har et arrangement på Fuglsangcentret, vil en af de tilknyttede instruktører altid have nogle bøjler med, så der er mulighed for at lave en ombytning, såfremt en bøjle går i stykker.

 

Hvad angår førerhunde placering i forbindelse med besøg i svømmehallen på IBOS, er der endnu ikke fundet en løsning på problemet. Det var tanken at opstille bure i et gangareal; men det har efterfølgende vist sig at dette område er en brandvej, hvorfor der skal indhentes tilladelse hos brandmyndighederne inden opstillingen. Der er endnu ikke kommet nogen tilbagemelding herom, men Carsten Druekjær har kontakten.

 

DSB og Seven Eleven

 

Tanja har lovet at kontakte Astma-Allergi Danmark så vi sammen kan afpasse krav og forventninger i forhold til hvor man kan være som allergiker og hvor vi må være med vore førerhunde.

Endvidere er det også væsentligt at der sker en taktil afmærkning, så vi selv kan finde ud af hvor i toget vi må komme. Vi har ikke hørt yderligere herom, men afventer svar fra Tanja.

 

For så vidt angår afvisninger af førerhunde der sker engang imellem hos Seven Eleven, er det aftalt at Tanja endnu engang vil skrive til dem. Vi håber det vil være muligt at opnå det resultat, at Seven Eleven udarbejder en politik i forhold til medtagelse af førerhunde i deres butikker, og naturligvis også sikre at dette bliver almindelig kendt hos deres personale.

 

Efter generalforsamlingen sidste år blev der også oprette en mailadresse, hvortil man kan skrive såfremt man oplever at blive afvist med sin førerhund. Såfremt antal henvendelser via denne liste, er et udtryk for det antal afvisninger vi som førerhundebruger kommer ud for, kan vi med glæde konstatere, at det er meget sjældent noget sådan sker. Er det til gengæld ikke et retvisende billede af hvor ofte førerhundebrugere bliver afvist, skal vi opfordre til at indberette hændelsen til listen, så vi kan dokumentere problemets omfang.

 

Det er også tanken at FHO i samarbejde med LAF markerer Førerhundens Dag, som er den sidste onsdag i april måned. I skrivende stund er det ikke afgjort hvad der præcis skal ske i på dagen, men jeg forventer at både vi og Tanja ved meget mere på generalforsamlingen.

 

Der har længe været gjort forsøg på at opnå ensartede landsdækkende regler for medbringelse af førerhund i sundhedssektoren, og nu er der måske en smule lys forude. Reglerne som Viborg Amtssygehus udarbejdede i 2001, bliver nu rundsendt i en opdateret udgave af formanden for hygiejnesygeplejerskerne, til alle hendes medlemmer så de også bliver bekendt med disse regler. Samtidig vil formanden forsøge at få emnet med på deres årsmøde til november, så vi må håbe at de når frem til at støtte op omkring det rundsendte papir.

 

Samarbejde med Brugernes Førerhundeordning

 

Der har været en telefonisk kontakt, mellem BFO og mig vedr. en personsag, og i den forbindelse drøftede vi også et eventuelt samarbejdsmøde. Jeg udtrykte at vi naturligvis gerne vil mødes med BFO, og når de også har lyst til at mødes med os, er de naturligvis velkommen til at henvende sig.

 

Som afslutning vil jeg gerne sige alle der har ydet en indsats til gavn og glæde for LAF og dens medlemmer samt samarbejdspartnere, ta for et godt samarbejde. Samtidig håber jeg at energien og lysten til at være med, også vil være tilstede fremover.

 

På bestyrelsens vegne

 

Kai Østergaard

Formand